FANDOM


Kitab-i-Aqdas

EN LA NOMO DE KIU ESTAS LA SUPERA REGANTO DE ĈIO ESTINTA KAJ ĈIO ESTONTA.


1 La unua devo ordonita de Dio al Liaj servantoj estas la agnoskado de Li, Kiu estas la Aŭroro de Lia Revelacio kaj la Fonto de Liaj leĝoj, Kiu reprezentas la Diaĵon kaj en la Regno de Lia Afero kaj en la mondo de la kreado. Kiu ajn plenumas tiun devon atingis ĉion bonan; kaj kiu maltrafas tion; devojiĝis, kvankam tiu estus la aŭtoro de ĉiu virta ago. Koncernas al ĉiuj kiuj atingos ĉi tiun tre subliman rangon, ĉi tiun pinton de trascenda gloro, observi ĉiun el la preceptoj de Li, Kiu estas la Sopiro de l' mondo. Ĉi tiuj du devoj estas nedisigeblaj. Neniu el la du estas akceptebla sen la alia. Tiel ĉi estis ordonita de Tiu, kiu estas la Fonto de Dia Inspiro.


2 Tiuj al kiuj Dio dotis je akra vidpovo, facile rekonos ke la preceptoj establitaj de Dio konstituas la superan rimedon por la konservado de la ordo en la mondo kaj la sekureco de ĝiaj popoloj. Kiu apartiĝas de ili, kalkuliĝas inter la fianimaj kaj malsaĝaj. Vere, Ni ordonis al vi malakcepti la diktadojn de viaj malbonaj pasioj kaj koruptaj deziroj, kaj ne malobservi la limojn fiksitaj de la Plumo de la Plej Alta, ĉar ili estas la vivspiraĵo por ĉiuj kreitaĵoj. La maroj de la dia saĝo kaj la dia esprimo agitiĝas pro la blovo de la brizo de la Plej Kompatema: rapidiĝu kaj trinku ĝis satiĝo, homoj de saĝo! Kiuj rompis la Interligon de Dio malobservante Liajn ordonojn, kaj retroiris, estas tiuj, kiuj faris lamentindan eraron antaŭ la okuloj de Dio, la Ĉion-Posedanta, la Plej Alta.


3 Popoloj de l' mondo! Sciu certe ke Miaj ordonoj estas la lampoj de Mia ama providenco inter miaj servantoj, kaj la ŝlosiloj de Mia kompatemo por miaj kreitaĵoj. Tiel estis sendita ekde la ĉielo de la Volo de via Sinjoro, la Sinjoro de la Revelacio. Se iu homo gustumus la dolĉecon de la vortoj kiujn la lipoj de la Plej Kompatema volis eldiri, kvankam li posedus la trezorojn de la tero, rezignus ĉiujn kaj ĉiun el ili por povi defendi la veron eĉ de nur unu el Liaj ordonoj, kiuj brilas super la Aŭroro de Lia malavara zorgado kaj ama bonkoreco.


4 Diru: El Miaj leĝoj eliĝas la bonodora aromo de Mia vestaĵo, kaj per ĝia helpo estos plantitaj, sur la plej altaj pintoj, la standardoj de la Venko. La Lango de Mia potenco, ekde la ĉielo de Mia ĉiopova gloro, direktis al Mia kreado ĉi tiujn vortojn: "Observu Miajn ordonojn pro amo al Mia beleco". Feliĉa la amanto kiu perceptis la dian parfumon de sia Amato en ĉi tiuj vortoj, impregnitaj de l' parfumo de graco kies neniu lango povas priskribi. Je mia vivo! Kiu trinkis la selektitan vinon de la justeco el la manoj de Mia malavara favoro ĉirkaŭos Miajn ordonojn kiuj brilas super la Aŭroro de Mia kreado.


5 Ne pensu ke Ni revelaciis al vi nuran leĝkodon. Pli bone, Ni rompis la stampon de la Vino selektita per la fingroj de la forto kaj la potenco. Pri tio atestas tio, kio estis revelaciita de la Plumo de la Revelacio. Meditu pri tio, homoj de perceptado!


6 Ni preskribis al vi la devigan preĝon, kun naŭ rakahoj, por ke ĝi estu oferita al Dio, la Revelacianto de Versoj, je la tagmezo, mateno kaj vespero. Ni sendevigis vin de pli alta nombro, pro eksplicita ordono de la Libro de Dio. Li estas, vere, la Ordonanto, la Ĉiopova, la Nerezistebla. Kiam vi deziros plenumi ĉi tiun preĝon, turniĝu al la Kortego de Mia Sanktega Ĉeesto, ĉi tiu Sankta Loko kiun Dio konvertis en la Centro ĉirkaŭ kiu rondiras la Ĉiela Asembleo, kaj kiu iĝis la Adorejo por la loĝantoj de la Urboj de la Eterneco kaj la Fonto de Ordonoj por tiuj, kiuj estas kaj en la ĉielo kaj sur la tero; kaj kiam estos malsuprenirinta la Suno de la Vero kaj la Esprimo, turnu la vizaĝon al la Loko kiun Ni preskribis al vi. Li estas, vere, Ĉiopova kaj Ĉioscia.


7 Ĉio, kio estas, fariĝis per Lia nerezistebla dekreto. Ĉiam kiam Miaj leĝoj aperas kiel la suno en la ĉielo de Mia esprimo, ili devas esti fidele obeataj de ĉiuj, kvankam Mia dekreto estu tia ke ĝi fendu la ĉielon de ĉiu religio. Li faras Sian Volon. Li elektas, kaj neniu povas obĵeti Lian elekton. Ĉio, kion la Amato ordonas, tio mem estas vere, amata. Pri tio, Li, kiu estas la Sinjoro de la tuta kreado atestas por Mi. Kiu ajn perceptis la parfumitan aromon de la Plej Kompatema kaj rekonis la Fonton de ĉi tiuj vortoj, per siaj propraj okuloj bonvenigos la sagojn de la malamiko, por pruvi inter la homoj la veron de la leĝoj de Dio. Feliĉa tiu, kiu turniĝis al ili kaj komprenis la signifon de Lia decidiga dekreto.


8 En alia Tabelo Ni establis la detalojn de la deviga preĝo. Feliĉa kiu observas tion, kio estis ordonita de Kiu regas la tutan homaron. En la preĝo por la mortintoj, Dio, la Revelacianto de Versoj, sendis ses specifajn fragmentojn. Kiu scipovas legi recitu tion, kio estis revelaciita por antaŭi ties fragmentojn; rilate al tiu, kiu ne scipovas, Dio liberigas lin de tio. Li estas, vere, la Forta, la Pardonanto.


9 La hararo ne senvalidigas vian preĝon, nek tio, de kio la spirito jam foras, kiel ostoj aŭ similaĵoj. Vi estas liberaj sin vesti per zibelhaŭto, ankaŭ vi povas fari tion per la haŭto de la kastoro, la sciuro aŭ aliaj bestoj; la malpermeso uzi ilin ne venas de la Korano, sed de la eraraj konceptoj de la teologoj. Li estas, vere, la Ĉioglora, la Ĉioscia.


10 Ni preskribis al vi preĝi kaj fasti ekde la komenco de la plenkreskeco; tiel ordonas Dio, via Sinjoro kaj Sinjoro de viaj antaŭuloj. Li liberigis la malfortulojn de ĝi pro malsano aŭ aĝo, kiel favoro de Sia Ĉeesto, kaj Li estas la Pardonanto, la Malavara. Dio koncedis al vi la permeson adorkliniĝi sur ĉia surfaco estante pura; ĉar, respekte al tio, Ni forigis la limon establita en la Libro; Dio, certe, havas scion de tio, kion vi nenion scias. Kiu ne trovus akvon por la lavado, ripetus kvin fojojn la vortoj "En la Nomo de Dio, la Plej Pura, la Plej Pura", kaj poste ekpreĝus. Tiel estas la ordono de la Sinjoro de ĉiuj mondoj. En la regionoj kie la tagoj kaj noktoj plilongiĝas, la preĝhoroj devas esti determinataj per horloĝoj kaj iloj kiuj markas la horpason. Li estas, vere, la Klariganto, la Saĝa.


11 Ni absolvas vin de la neceso realigi la preĝon de la signoj. Kiam okazos tremigaj naturaj okazintaĵoj, rememoru la forton kaj majestecon de via Sinjoro, Kiu ĉion aŭskultas kaj vidas, kaj diru: "La potenco estas de Dio, Sinjoro de videblo kaj nevideblo, Sinjoro de la kreado".


12 Estis ordonita ke la devigaj preĝoj estu efektivigitaj unuope por ĉiu el vi. Krom en la kazo de la preĝo por la mortintoj, la praktikado de la kolektiva preĝado estas nuligita. Li estas, vere, la Ordonanto, la Ĉioscia.


13 Dio sendevigis la virinojn de la deviga preĝo kaj fastado dum la menstruado. Anstataŭ tio, post la efektivigo de la lavado, ili laŭdu Dion ripetante naŭdek kvin fojojn inter la tagmezo de unu tago kaj de la sekva: "Glorata estu Dio, la Sinjoro de Brilego kaj Beleco". Tiel estis dekretita en la Libro, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas.


14 Se vojaĝante vi haltas por ripozi en sekura loko, plenumu (viroj kaj virinoj same) nur unu adorkliniĝon por ĉiu deviga preĝo preterlasita, kaj dum adorkliniĝado diru: "Glorata estu Dio, Sinjoro de Forto kaj Majesteco, de Graco kaj Malavareco". Kiu ne povus fari tion, nur diru: "Glorata estu Dio", ĉar tio certe sufiĉos. Li estas, vere, la Dio sufiĉa, konstanta, pardonema, kompatema. Kompletigante viajn adorkliniĝojn, sidiĝu kun la kruroj krucitaj (viroj kaj virinoj same) kaj ripetu dek-ok fojojn: "Glorata estu Dio, Sinjoro de la regnoj de la tero kaj la ĉielo". Tiel la Sinjoro klare montras la vojojn de la vereco kaj gvideco, vojoj kiuj kondukas al unu sola vojo, tiu estas ĉi tiu Rekta Vojo. Danku al Dio pro ĉi tiu bonkorega favoro; oferu laŭdojn pro ĉi tiu donaco kiu ampleksas la ĉielojn kaj la teron; gloru Lin pro ĉi tiu favoro kiu impregnis la tutan kreadon.


15 Diru: Dio faris el Mia kaŝita amo la ŝlosilon de la Trezoro, se vi perceptus tion! Se ne estus pro la ŝlosilo, la Trezoro restus kaŝita por la tuta eterneco, se vi kredus! Diru: Ĉi tiu estas la Fonto de la Revelacio, la Tagiĝejo de la Brilego, Kies brilo lumigis la horizontojn de la mondo, se vi komprenus tion! Ĉi tiu estas, vere, tiu firma Dekreto per kiu ĉiu dekreto nerevokebla estis establita.


16 Ho Plumo de la Plej Alta! Diru: Ho popolo de l' mondo! Ni preskibis al vi fasti dum mallonga periodo, kaj je ĝia fino Ni donis al vi Náw-Ruz kiel feston. Tiel brilegis la Suno de la Esprimo en la horizonto de la Libro, kiel estis dekretita de Kiu estas la Sinjoro de la komenco kaj la fino. La restantaj tagoj de la monatoj estu metitaj antaŭ la fastmonato. Ni ordonis al vi ke ili, el ĉiuj tagoj kaj noktoj, estu la manifestiĝoj de la litero Há, kaj pro tio ili ne estas submetitaj al la jarlimoj kaj ĝiaj monatoj. Koncernas al la popolo de Bahá, en la daŭro de ĉi tiuj tagoj, disponigi bonan tablon por si mem, por siaj familianoj kaj, krom ili, por la malriĉuloj kaj por tiuj kiuj bezonas helpon, kaj kun ĝojo kaj jubilo laŭdi kaj glori sian Sinjoron, kanti Lian laŭdon kaj grandigi Lian Nomon. Kaj kiam finiĝu tiuj tagoj de malavareco kiuj antaŭas la tempon de reteno, ke ili eniru en fastadon. Tiel ordonis Tiu, kiu estas la Sinjoro de la tuta homaro. La vojaĝanto, la malsanulo, la gravedulino kaj kiu mamnutras ne estas devigataj fasti. Dio, kiel montraĵo de Sia graco, sendevigis ilin. Li estas, vere, la Ĉiopova, la Plej Malavara.


17 Jen la dispozicioj de Dio establitaj per Sia Plejalta Plumo en la Libroj kaj Tabeloj. Alkroĉiĝu kun firmeco al Liaj leĝoj kaj ordonoj, kaj ne estu el kiuj, sekvante siajn superfluajn fantaziojn kaj vanajn imagojn, alkroĉiĝis al la normoj fiksitaj de ili mem kaj forĵetis la normojn dekretitaj de Dio. Abstinu je trinkado kaj manĝado ekde la suneliro ĝis sunsubiro kaj, atentu, por ke la deziro ne senigu vin de ĉi tiu graco donita en la Libro.


18 Oni ordonis al ĉiu kredanto je Dio, Sinjoro de la Juĝo, ke ĉiutage, lavinte siajn manojn kaj poste sian vizaĝon, sidiĝu, kaj turniĝante al Dio, ripetu naŭdek kvin fojojn "Alláh-u-Abhá". Tiu estis la dekreto de la Farinto de la ĉieloj, kiam kun majesto kaj potenco, Li establiĝis en la tronoj de Siaj Nomoj. Tiel, efekivigu lavadojn por la deviga preĝo; jen la ordono de Dio, la Nekomprarebla, la Libera.


19 Oni malpermesis al vi la hommortigon kaj adultecon, same kiel la klaĉadon kaj la kalumnion; evitu do, tion kio estis malpermesita en la Tabeloj kaj Libroj sanktaj.


20 Ni dividis la heredaĵon en sep kategoriojn: al la filoj Ni donis naŭ partojn konsistantaj el kvincent kvardek kvotoj; al la edzino, ok partojn konsistantaj el kvarcent okdek kvotoj; al la patro, sep partojn konsistantaj el kvarcent dudek kvotoj; al la patrino, ses partojn konsistantaj el tricent sesdek kvotoj; al la fratoj, kvin partojn aŭ tricent kvotojn; al la fratinoj, kvar partojn aŭ ducent kvardek kvotojn; kaj al la instruistoj, tri partojn aŭ cent okdek kvotojn. Tiel estis la ordono de Mia Anoncanto, Kiu en la nokto kaj je la tagiĝo laŭdas Mian Nomon. Kiam Ni aŭdis la krion de infanoj ankoraŭ ne naskitaj, Ni duobligis la kvoton kaj malpliigis tiun de la ceteraj. Li, vere, havas povon por ordoni kion li deziras kaj faras Sian volon en la virto de Sia suverena forto.


21 Se la forpasinto ne lasas idojn, la kvoto de ĉi tiuj turniĝos al la Domo de Justeco kun la celo esti uzata de la Kuratoroj de la Plej Kompatema por la orfoj kaj vidvinoj kaj por la profito de la plimulto de la popolo, por ke ĉiuj danku sian Sinjoron, la Bonkora, la Pardonanto.


22 Se la forpasinto lasas idojn, sed ne heredantojn el neniu el la aliaj kategorioj specifigitaj en la Libro, tiuj ricevos du trionojn de la heredaĵo, kaj la restanta triono turniĝos al la Domo de Justeco. Tia estas la ordono kiu, kun majesto kaj gloro, estis donita de la Plej Alta, la Ĉion-Posedanta.


23 Se la forpasinto lasas neniun el la specifigitaj heredantoj, sed havus nevojn kaj nevinojn inter siaj familianoj, kiuj estus de la flanko de sia frato aŭ sia fratino, donos al ili du trionojn de la heredaĵo; se ĉi tiuj mankas, al siaj onkloj kaj onklinoj kaj de la flanko de la patro kaj de la patrino, aŭ post ili, al la filoj kaj filinoj de ili. La restanta triono de la heredaĵo, ajnakaze, turniĝos al la Sidejo de Justeco. Tiel estis establita en la Libro fare de Kiu regas ĉiujn homojn.


24 Se neniu el tiuj kies nomoj estis konsignitaj de la Plumo de la Plej Alta postvivas la forpasinton, lia heredaĵo komplete turniĝos al la Sidejo jam menciita kun la celo esti uzata por tio, kio estis preskribita de Dio. Li estas, vere, la Ordonanto, la Ĉioscia.


25 Ni donis la rezidejon kaj la vestaĵon de persona uzo de la forpasinto al la malinaj idoj, kaj ne al la inoj, nek al la ceteraj heredantoj. Li estas, vere, la Malavara, la Ĉiopova.


26 Se la filo de la forpasinto estus mortinta dum la vivdaŭro de sia patro kaj estus lasinta filojn, ĉi tiuj heredos la kvoton de sia patro, kiel estas preskribita en la Libro de Dio. Dividu lian kvoton inter ili per perfekta justeco. Tiel leviĝis la ondoj de la Oceano de la Esprimo, forĵetante la perlojn de la leĝoj dekretitaj de la Sinjoro de la tuta homaro.


27 Se la forpasinto estus lasinta malpliaĝajn filojn, iliaj respektivaj kvotoj de la heredaĵo devus esti konfidata al fidinda persono, aŭ al iu societo, kun la celo esti investitaj sub lia nomo en komerco aŭ negocoj ĝis la atingo de la plenkreskeco. Al la administranto oni devas asigni parton de la profito rezultanta de tiu investado.


28 La dispartigo de la heredaĵo povos okazi nur post la pagado de Huqúqu'lláh, post la elpagado de ŝuldoj (se estus), post la kovrado de la elspezoj de la funebra ceremonio kaj la enterigado, kaj post disponigado de kio estas necesa por ke la forpasinto estu transportita al sia lasta loĝejo kun digno kaj honoro. Tiel ordonis Tiu, kiu estas la Sinjoro de la komenco kaj fino.


29 Diru: Jen tiu kaŝita scio kiu neniam ŝanĝiĝos, ĉar ĝi komenciĝas per la numero naŭ, la simbolo kiu reprezentas la Nomon kaŝita kaj evidenta, neperfortebla kaj nemezureble ekzaltita. Rilate al tio, kion Ni destinis al la filoj, jen favoro donita de Dio por ke vi danku vian Sinjoron, la Kompatema, la Mizerikorda. Ĉi tiuj estas, vere, la Leĝoj de Dio; ne malobservu ilin sekvante viajn egoismajn kaj fiajn dezirojn. Observu la ordonojn altruditaj de Tiu, kiu estas la Tagiĝejo de la Esprimo. La sinceraj el inter Liaj servantoj rekonos la preceptojn kiujn Dio promulgis kiel la Akvo de la Vivo por la sekvantoj de ĉiuj religioj kaj kiel la Lampo de l' saĝo kaj ama providenco por ĉiuj loĝantoj de la tero kaj la ĉielo.


30 La Sinjoro ordonis ke en ĉiu urbo establiĝu unu Domo de Justeco kie kunvenos konsilantoj je la numero de Bahá, sed se ili superas ĉi tiun numeron ne gravas. Ili devus konsideri sin enirante en la Kortegon de la ĉeesto de Dio, la Ekzaltita, la Plej Alta, kaj ekrigardante al Tiu, kiu estas la Nevidebla. Koncernas al ili esti la kuratoroj de la Kompatema inter la homoj kaj konsideri sin la gardantoj nomumitaj de Dio por ĉiuj, kiuj loĝas en la tero. Koncernas vin kune konsulti kaj atenti la interesojn de la servantoj de Dio, pro amo al Li, same kiel vi atentas viajn proprajn interesojn, kaj elekti tion, kio estas konvena kaj honora. Tiel ordonis al vi la Sinjoro, via Dio. Estu atentaj por ne forĵeti tion kio estas klare revelaciita en Lia Tabelo. Timu al Dio, ho vi kiuj perceptas!


31 Ho popoloj de l' mondo! Konstruu en ĉiuj landoj adorejojn je la nomo de Kiu estas la Sinjoro de ĉiuj religioj. Faru ilin tiel perfektaj kiel eble en la mondo de la estaĵo, kaj ornamu ilin per tio, kio indas al ili, ne per bildoj aŭ figuroj. Tiam, celebru tie, kun jubilo kaj ĝojo, la laŭdon de via Sinjoro, la Plej Kompatema. Vere, kun Lia rememoro la okuloj ĝojiĝas kaj la koro plenlumiĝas.


32 La Sinjoro ordonis al kiuj povas, pilgrimi al la sankta Domo, kaj kiel favoro de Lia parto, liberigis de tio al la virinoj. Li estas, vere, la Malavara, la Plej Sindonema.


33 Ho popolo de Bahá! Koncernas al vi ĉiuj dediĉi sin al ia okupo, estu ofico, negoco aŭ simila aktivaĵo. Ni ekzaltis vian okupon en tiu laboro al ador-rango de la sola vera Dio. Ho popolo! Pripensu pri ĉi tiu graco kaj benoj de via Sinjoro, kaj danku Lin vespere kaj matene. Ne disipu viajn horojn je nenifarado kaj pigreco sed okupiĝu pri tio, kio estos utila kaj por vi kaj por la aliaj. Tiel estis dekretita en ĉi tiu Tabelo, ekde kies horizonto brilegis la suno de la saĝo kaj la esprimo. Antaŭ la okuloj de Dio, la plej malestimindaj el inter la homoj estas tiuj, kiuj sidas kaj almozpetas. Alkroĉiĝu forte al la ŝnuro de la rimedoj kaj konfidu je Dio, la Provizianto de ĉiuj rimedoj.


34 La mankisado estas malpermesita en la Libro. Tia praktiko estas malpermesita de Dio, la Sinjoro de la gloro kaj la aŭtoritato. Ne estas permesata al iu ajn peti pekliberigon al alia animo; pentado estu inter vi kaj Dio. Li estas, vere, la Pardonanto, la Malavara, la Grandanima, Kiu absolvas la pentitojn.


35 Ho servantoj de l' Kompatemulo! Leviĝu por servi en la Afero de Dio, en tia maniero ke ne afliktu vin la doloroj kaj maltrankviloj kaŭzitaj de tiuj, kiuj ne kredis je la Aŭroro de la Signoj de Dio. En la momento kiam plenumiĝis la Promeso kaj manifestiĝis la Promesito, estiĝis diferencoj inter la popoloj de la tero, kaj ĉiu popolo sekvis siajn proprajn fantaziojn kaj vanajn imagojn.


36 Inter la homoj estas tiu, kiu sidiĝas ĉe la pordo meze de la sandaloj, dum en sia koro avidas la honoran lokon. Diru: Kia homo vi estas, vana kaj neglektema, ke vi volas ŝajnigi vin tion kio vi ne estas? Kaj inter la homoj troviĝas tiu, kiu pretendas posedi internan scion, inkluzive de pli profunda scio kaŝita ene de tiu scio. Diru: Vi mensogas! Je Dio! Tio, kion vi posedas estas nur la ŝeloj kiujn Ni lasis al vi kiel oni lasas la ostojn al la hundoj. Je la justeco de la sola vera Dio! Kvankam tiu lavus la piedojn de la tuta homaro kaj adorus Dion ĉe la arbaroj, valoj kaj montoj, ĉe la altaĵoj kaj altaj pintoj, sen preterlasi rokon, arbon, nek terpecon kiu ne vidus la adoradon, malgraŭ ĉio, se en li ne estus perceptita la aromo de Mia aprobo, liaj faroj neniam estus akceptindaj antaŭ Dio. Tiel dekretis Tiu, kiu estas la Sinjoro de ĉiuj. Kiom da homoj retiriĝis al la regionoj de Hindujo, rifuzante al si la aferojn kiujn Dio deklaris leĝaj, altrudante al si aŭsterecon kaj mortifikaĵojn, kaj ili ne estis rememoritaj de Dio, la Revelacianto de Versoj! Ne uzu viajn farojn kiel kaptilojn por kapti la objekton de via aspiro, ne senigu vin de ĉi tiu Lasta Objekto por kiu suspiras tiuj, kiuj alproksimiĝis al Dio. Diru: La vivo mem de ĉiuj faroj estas Mia indulgemo, kaj ĉiuj aĵoj dependas de Mia akcepto. Legu la Tabelojn por ke vi sciu kio estis la celo de la Libroj de Dio, la Ĉioglora, la Ĉiam Malavara. Kiu atingas Mian amon rajtas je ortrono kaj sidiĝi en ĝi kun honoro super la tuta mondo, kaj rilate al tiu, kiu estas senigita de ĝi, eĉ se tiu sidiĝus sur polvo, tiu polvo serĉus rifuĝon en Dio, la Sinjoro de ĉiuj religioj.


37 Kiu al si arogu Revelacion rekte de Dio antaŭ la kulmino de entute mil jaroj, tia homo certe estas mensogema trompulo. Ni petegas al Dio ke Li grace helpu lin malkonfesi kaj fornei tian pretendon. Se li pentas, Dio, sendube, pardonos lin. Sed se li persistas en sia eraro, certe Dio sendos iun kiu traktos lin sen kompato. Certe, terura estas Dio punanta! Kiu donus interpreton de ĉi tiu verso, malsaman al la evidenta signifo, tiu estas senigita de la Spirito de Dio kaj de Lia kompatemo, kiu ampleksas ĉiujn kreitaĵojn. Timu al Dio kaj ne sekvu viajn vanajn fantaziojn. Sekvu do, la ordonojn de via Sinjoro, la Ĉiopova, la Ĉioscia. Post nelonge, en la plimulto de la landoj ĉie leviĝos ekkriantoj. Evitu, ho Mia popolo, kaj ne sekvu la perversulojn kaj la malbonkorulojn. Pri tio, precize, Ni avertis vin kiam Ni loĝis en Irako, kaj poste kiam Ni loĝis en la Tero de Mistero, kaj nun, ekde ĉi tiu Brilanta Loko.


38 Ho popoloj de l' mondo, ne konsterniĝu kiam la suno de Mia beleco kaŝiĝos kaj la ĉielo de Mia tabernaklo estos kaŝita antaŭ viaj okuloj. Leviĝu por progresigi Mian Aferon kaj ekzalti Mian Parolon inter la homoj. Ni estas plentempe kun vi kaj fortigos vin per la potenco de la vero. Ni estas, vere, ĉiopova. Kiu rekonis Min leviĝos por servi Min kun tia decido ke la potencoj de la tero kaj la ĉielo estos nekapablaj frustri lian celon.


39 La popoloj de l' mondo estas profunde endormitaj. Se ili vekiĝus el sia dormo, kun anksio ili haste kurus al Dio, la Ĉioscia, la Plej Saĝa. Ili forĵetus ĉion, kion ili posedas, eĉ se tio estus ĉiuj trezoroj de la tero, por ke ilia Sinjoro rememoru ilin eĉ nur por direkti al ili unu solan vorton. Tia estas la instrukcio kiu estis donita de Tiu, kiu havas la scion de kaŝitaĵoj en Tabelo kiun la okulo de la kreado ne vidis kaj kiu al neniu estis revelaciita escepte al Sia propra Estaĵo, la ĉiopova Protektanto de ĉiuj mondoj. Tiom komociitaj ili estas en la ebrieco de siaj perversaj deziroj, ke ili estas nekapablaj rekoni la Sinjoron de la tuta ekzistado, Kies voĉo proklamas ekde ĉiuj direktoj: "Ne estas alia Dio krom Mi, la Forta, la Ĉioscia".


40 Diru: Ne ĝojegu pri la aferoj kiujn vi posedas; ĉi-nokte ili estas viaj, morgaŭ aliaj posedos ilin. Tial avertas vin Tiu, kiu estas la Ĉioscia, la Ĉion-Konanta. Diru: Ĉu vi povas aserti ke tio, kion vi havas estas longdaŭra kaj sekura? Ne! Je Mia propra Estaĵo, la Plej Kompatema, vi ne povas fari tion, se vi estas el tiuj, kiuj juĝas kun justeco. La tagoj de via vivo eskapas kiel ventoblovo, kaj via tuta pompo kaj gloro estos refalditaj kiel estis la pompo kaj gloro de kiuj foriris antaŭ vi. Pripensu, ho popolo: Kio okazis al viaj pasintaj tagoj, viaj jarcentoj perditaj? Feliĉaj la tagoj konsekritaj al la rememoro de Dio kaj benitaj la horoj dediĉitaj por laŭdado de Kiu estas la Ĉioscia. Je Mia vivo! Ne longe daŭros nek la pompo de la povuloj, nek la riĉabundo de la riĉuloj, eĉ ne la praulo de la malpiuloj. Ĉio malaperos per unu vorto Lia. Li estas, vere, la Ĉiopova, la Nerezistebla, la Ĉiopotenca. Kia avantaĝo estas en la teraj aĵoj kiujn la homoj posedas? Kio estas profitiga al ili, estis tute neglektita. Post nelonge, ili vekiĝos el sia dormo kaj trovos ke ili ne povas atingi tion, kio eskapis en la tagoj de ilia Sinjoro, la Ĉiopova, la Laŭdata. Se ili scius, ili rezignus ĉion, kion ili havas por ke siaj nomoj estu menciitaj antaŭ Lia trono. Certe, ili kalkuliĝas inter la mortintoj.


41 Inter la homoj troviĝas tiu kies konitaĵoj fierigis lin kaj kio malpermesis al li rekoni Mian Nomon, kiu Memekzistas; kiu, aŭdinte la paŝojn de la sandaloj malantaŭ si, pligrandiĝas en sia propra estimo eĉ pli ol Nimrod. Diru: Ho malakceptito! Kie estas nun lia loĝejo? Je Dio, ĝi estas en la infera fajro. Diru: Ho asembleo de sacerdotoj! Ĉu vi ne aŭdas la timigan voĉon de mia Plej Ekzaltita Plumo? Ĉu vi ne vidas ĉi tiun Sunon brilanta kun brila splendoro en la Ĉioglora Horizonto? Ĝis kiam vi daŭre adorados la idolojn de viaj koruptaj pasioj? Forlasu viajn vanajn imagojn kaj turnu vin al Dio, via Eterna Sinjoro.


42 La donacioj kun bonfaraj celoj revenas al Dio, la Revelacianto de Signoj. Neniu rajtas uzi ilin sen la permeso de Tiu, kiu estas la Tagiĝejo de la Revelacio. Post Li, tiu aŭtoritato transiras al la Aghsán, kaj post ili, al la Domo de Justeco (se ĝi jam estus establita en la mondo) por ke ili uzu tiujn donaciojn en profito de la Lokoj kiuj estis ekzaltitaj en ĉi tiu Afero, kaj por ĉio, kio estis ordonita de Kiu estas la Dio de potenco kaj forto. Se ne estus tiel, la donacioj revenos al la popolo de Bahá, kiu ne parolas sen Lia permeso kaj kiu ne juĝas, nur konforme al tio dekretita de Dio en ĉi tiu Tabelo (jen, ili estas la ĉampionoj de la venko inter la ĉielo kaj la tero) por ke ili uzu ilin laŭ la maniero establita en la Libro de Dio, la Potenca, la Malavara.


43 Ne lamentu vin en viaj momentoj de elprovoj, nek ĝojegu pro ili; serĉu la Mezan Vojon, kio estas rememori Min en viaj afliktoj kaj pripensi pri tio, kio okazos al vi en la estonteco. Tiel informas vin Tiu, kiu estas la Ĉioscia, la Informita.


44 Vi ne razu la kapon; Dio ornamis ĝin per hararo, kaj en tio estas signoj venantaj de la Sinjoro de la kreado por tiuj, kiuj meditas pri la postuloj de la naturo. Li estas, vere, la Dio de forto kaj saĝo. Tamen, ne konvenas lasi ke la hararo pasu la lobon de la oreloj. Tiel dekretis tion Tiu, kiu estas la Sinjoro de ĉiuj mondoj.


45 Por la ŝtelisto oni dekretas ekzilon kaj malliberiĝon; kaj je la tria deliktado, metu markon en lian frunton, por ke tiel identigita, li ne estu akceptita en la urboj kaj landoj de Dio. Atentu, ke pro kompato vi ne forplenumu la regulojn de la religio de Dio; faru tion, kio estis ordonita de Tiu, kiu estas kompatema kaj mizerikorda. Ni instruas vin per la vergo de la leĝoj kaj la saĝeco, kiel patro kiu edukas sian filon, kaj tio nur por via propra protektado kaj la altiĝo de via pozicio. Je Mia vivo, se vi malkovrus kion Ni deziris por vi revelaciante Niajn sanktajn leĝojn, vi oferus eĉ vian animon pro ĉi tiu sankta Kredo, potenca kaj tre ekzaltita.


46 Kiu ajn deziras uzi vazojn el arĝento kaj oro estas libera fari tion. Kundividante la manĝaĵon, atentu ne meti la manojn en la enhavaĵon de bovloj kaj pladoj. Adoptu la plej konvenajn kutimojn kun la rafiniteco. Li, vere, deziras vidi en vi la manierojn de la loĝantoj de la Paradizo kiuj loĝas en Lia potenca kaj tre sublima Regno. Alkroĉiĝu al la rafiniteco en ĉia cirkonstanco, por ke viaj okuloj estu prezervitaj de la ekrigardo de kio estas naŭza, kaj por vi mem kaj por la loĝantoj de la Paradizo. Kiu rifuzos fari tion, en tiu momento sia faro iĝos vana; tamen, se li havus pravigitan kialon, Dio ekskuzos lin. Li estas, vere, la Bonfaranto, la Plej Malavara.


47 Tiu, kiu estas la Tagiĝejo de la Afero de Dio ne havas kunpartoprenanton en la Plej Granda Senerareco. Li estas Kiu, en la regno de la kreado, estas la Manifestiĝo de "Li faras kion li deziras". Dio rezervis ĉi tiun distingon por Sia Estaĵo mem kaj ordonis ke neniu partoprenu ĉi tiun rangon tiel sublima kaj trascenda. Jen la Dekreto de Dio, kaŝita ĝis nun en la vualo de nepenetrebla mistero. Ni diskonigis tion en ĉi tiu Revelacio, kaj tiel ni disŝiris la vualojn de tiuj, kiuj ne atingis rekoni kion la Libro de Dio establis, kaj ili kalkuliĝis inter la neglektemaj.


48 Estas dekretite ke ĉiu patro devas instrui al siaj gefiloj legadon kaj skribadon kaj tion kio estas ordonita en la Sankta Tabelo. Se iu malzorgas la plenumon de tiu ordono, tiam, se li estas riĉa, la membroj de la Domo de Justeco devas havigi de li sumon necesan por la edukado de liaj infanoj; alie, se li estas malriĉa, la afero devos esti transdonita al la Domo de Justeco. Vere Ni faris el ĝi azilon por malriĉuloj kaj por tiuj, kiuj bezonas helpon. Kiu edukas sian filon aŭ iun ajn alian infanon, tiu kvazaŭ li edukas unu el Miaj infanoj; estu kun li Mia gloro, Mia tenereco kaj Mia kompatemo, kiuj ampleksis la mondon.


49 Dio altrudis monpunon al ĉiu adultulo kaj adultulino, kiu pagendos al la Domo de Justeco: naŭ mitkaloj el oro, kiuj estus duobligitaj se la delitko ripetiĝus. Jen la puno destinita al ili en ĉi tiu mondo de Tiu, kiu estas la Sinjoro de la Nomoj; kaj en la venonta mondo Li ordonis por ili humiligan turmenton. Se iu estus afliktita pro ia peko, koncernas al li penti kaj turniĝi al sia Sinjoro. Li, vere, pardonas kiun li deziras, kaj neniu povas pridubi tion kio al li plaĉas ordoni. Li estas, vere, la Ĉiam-Pardonata, la Ĉiopova, la Laŭdata.


50 Atentu, ke la vualoj de l' gloro ne malpermesu al vi trinki el la kristalakvoj de ĉi tiu vivanta Fonto. Prenu, en ĉi tiu tagiĝo, la kalikon de savo je la nomo de Tiu, kiu levas la Tagon kaj trinku ĝis satiĝo laŭde de Kiu estas la Ĉioglora, la Nekomparebla.


51 Ni leĝigis por vi aŭskulti muzikon kaj kanton. Tamen, atentu ke la aŭskultado ne igu vin transiri la limojn de la deco kaj digno. Via ĝojo estu la ĝojo kiu naskiĝas el Mia Plej Granda Nomo, Nomo kiu alportas ravon al la koro kaj plenigas de ekstazo la menson de ĉiuj, kiuj alproksimiĝis al Dio. Vere, Ni faris el la muziko skalon por viaj animoj, rimedon per kiu ĝi povos supreniri al la regno de la altaĵo. Ne faru el ĝi do, flugilojn por la egoismo kaj la pasio. Certe Ni abomenas vidi vin kalkulitaj inter la malsaĝaj.


52 Ni dekretis ke triono de ĉiuj monpunoj iru al la Domo de Justeco, kies homojn Ni instigas observi puran justecon, por ke ili elspezu la akumulaĵojn pri tiuj celoj kiel tiuj ordonitaj de Kiu estas la Ĉioscia, la Plej Saĝa. Ho vi, Homoj de Justeco! Estu, en la regno de Dio, paŝtistoj por Liaj ŝafoj, kaj protektu ilin de la voremaj lupoj kiuj aperis kaŝite, same kiel vi protektus viajn proprajn filojn. Tiel instigas vin la Konsilisto, la Fidela.


53 Se estiĝas diferencoj inter vi pri ia afero, submetu ĝin al Dio dum la Suno ankoraŭ brilas en la horizonto de ĉi tiu Ĉielo; kaj kiam ĝi kuŝos, submetiĝu al tio, kio estis sendita de Li. Certe, tio sufiĉas al la popoloj de la mondo. Diru: Viaj koroj ne estu perturbataj, ho popolo, kiam la gloro de Mia ĉeesto estos retirita kaj silentigita la oceano de Mia parolado. En Mia ĉeesto inter vi estas saĝo, kaj en Mia malĉeesto estas alia, nepenetrebla por ĉiuj escepte de Dio, la Nekomparebla, la Ĉioscia. Vere, Ni vidas vin ekde Nia regno de gloro, kaj Ni helpos kiun ajn leviĝos por la venko de Nia Afero per la armeoj de la Ĉiela Asembleo kaj kun akompano de Niaj favorataj anĝeloj.


54 Popoloj de la tero! Dio, la Eterna Vero, estas Mia atestanto ke freŝaj kaj mildaj akvokurentoj ŝprucis el la rokoj per la dolĉeco de la prononcitaj vortoj de via Sinjoro, la Sendependa, kaj ankoraŭ vi dormas! Forĵetu ĉion, kion vi posedas kaj, per la flugiloj de la malavareco, levu vin super ĉiuj kreitaĵoj. Tiel ordonas vin la Sinjoro de la kreado, kiu per la movo de Sia Plumo revoluciigis l' animon de la homaro.


55 Ĉu vi scias ekde kiu altaĵo vokas vin via Sinjoro, la Ĉioglora? Ĉu vi pensas ke vi rekonis la Plumon per kiu vin regas via Sinjoro, la Sinjoro de ĉiuj nomoj? Ne, je Mia vivo! Se vi scius, vi rezignus la mondon kaj tutkore vi kurus al la ĉeesto de la Bonamato. Viaj spiritoj tiom ekstaziĝus kun Lia Vorto ke eĉ la Supera Mondo estus skuita, -multe pli ĉi tiu eta mondo sensignifa!- Tiel falis el la ĉielo de Mia bonkoreco la pluvoj de Mia malavareco, kiel signo de Mia graco, por ke vi estu el la dankemaj.


56 La punoj aplikotaj pro vundado aŭ batado al iu persono dependas de la graveco de la vundo; por ĉiu grado la Sinjoro de la Juĝo preskribis certan monkompenson. Li estas, vere, la Ordonanto, la Potenca, la Plej Ekzaltita. Se estas Nia Volo, Ni detale sciigos tiajn pagojn justagrade. Ĉi tiu estas promeso de Nia parto kaj Li estas, certe, la Plenumanto de Sia promeso kaj la Konanto de ĉiuj aferoj.


57 Vere, oni ordonas al vi oferti feston unu fojon monate, eĉ se nur akvon oni servas, ĉar Dio volis ligi la korojn inter si, kvankam tio estu per iloj kaj teraj kaj ĉielaj.


58 Atentu, ke la deziroj de la karno kaj korupta inklino ne estigu dividon inter vi. Estu kiel la fingroj de unu mano kaj kiel membroj de unu sola korpo. Tiel konsilas al vi la Plumo de la Revelacio, se vi estas el tiuj, kiuj kredas.


59 Konsideru la kompatemon de Dio kaj Liajn donacojn. Li ordonas al vi fari tion, kio estos profitiga por vi, kvankam Li mem povas ekzisti sen ĉiuj kreitaĵoj. Viaj malbonaj agoj neniam povos damaĝi Nin sed ankaŭ viaj bonaj agoj ne povos doni profiton al Ni. Ni tute instigas vin al la amo de Dio. Tion atestas ĉiu homo de kompreno kaj akra vidpovo.


60 Se vi ĉasas per bestoj aŭ rabobirdoj, alvoku la Nomon de Dio sendante ilin persekuti la ĉasaĵon, tiam la ĉasaĵo estos leĝa por vi, post kiam ĝi estos trovita senviva. Li estas, vere, la Ĉioscia, la Ĉio- Informita. Tamen, estu gardemaj ne ĉasi tro. En ĉiuj aferoj sekvu la vojon de la justeco kaj ekvito. Tiel ordonas Tiu, kiu estas la Tagiĝejo de la Revelacio, se vi komprenus.


61 Dio ordonis al vi afable trakti Miajn parencojn, sed Li ne donis al ili ian ajn rajton sur la proprietaĵoj de la aliaj. Li, vere, Memsufiĉas super ajna bezono de Siaj kreitaĵoj.


62 Se iu intence detruas domon per fajro, bruligu lin ankaŭ; se iu forprenas la vivon de alia intence, mortigu lin ankaŭ. Alkroĉiĝu al la preceptoj de Dio per via tuta forto kaj potenco, kaj forlasu la vojojn de la ignorantoj. Se vi kondamnus la bruliganton kaj la hommortiganton je dumviva mallibereco, tio ankaŭ estus permesita laŭ la specifaĵoj de la Libro. Li, certe, havas la potencon por ordoni kiom al Li plaĉas.


63 Dio preskribis al vi la geedziĝon. Gardu vin ne preni pli ol du edzinojn. Se iu kontentas kun nur unu sola virino inter la servantinoj de Dio, tiel li kiel ŝi vivos kun trankvilo. Kaj kiu deziros preni por sia servado servantinon, povas fari tion kun digno. Tiel estas la ordono kiun konsignis, vere kaj juste, la Plumo de la Revelacio. Geedziĝu, ho popolo, por ke vi nasku tiun, kiu faros mencion de Mi inter Miaj servantoj. Jen Mia ordono por vi. Firme alkroĉiĝu al ĝi kiel helpo por vi mem.


64 Ho popoloj de l' mondo! Ne sekvu la instigojn de l' egoo, ĉar ĝi kun insisto puŝas al la malbono kaj lascivo. Sekvu, pli bone, Tiun, kiu estas la Posedanto de ĉio kreita, Kiu ordonas al vi montri piecon kaj manifesti la timon antaŭ Dio. Li estas, vere, sendependa de ĉiuj Siaj kreitaĵoj. Estu atenta ne okazigi malordon en la lando kiam ĝi jam estos ordigita. Kiu ajn tiel agas ne apartenas al Ni kaj Ni estas malligitaj de li. Tiel estas la ordono venanta de la ĉielo de la Revelacio, kiu estis manifestita per la potenco de la vero.


65 En la Bajano estis dekretita ke la geedziĝo dependas de la konsento de ambaŭ partoj. Dezirante establi amon, unuecon kaj harmonion inter Niaj servantoj, Ni kondiĉigis ĝin, koninte la deziron de la paro, al la permeso de la gepatroj, por ke el inter ili ne estiĝu malamikeco nek rankoro. Kaj en tio ankoraŭ Ni havas aliajn celojn. Tiel estis disponigita Nia ordono.


66 Oni ne povas edziĝi sen pago de doto, kiu estis fiksita je dek-naŭ or-puraj mitkaloj por la urbanoj, kaj sama kvanto el arĝento por la vilaĝanoj. Al tiu, kiu dezirus pliigi ĉi tiun kvanton estas malpermesita superi la limon de naŭdek kvin mitkaloj. Tiel estis konsignita la ordono, kun majesto kaj potenco. Tamen, estus pli bone por li kontentiĝi kun la pago de la minimuma valoro, laŭ la Libro. Vere, Dio riĉigas kiun Li volas per rimedoj ĉielaj kaj teraj, kaj Li, vere, havas povon super ĉiuj aferoj.


67 Estis dekretita de Dio ke se unu el Siaj servantoj intencas vojaĝi, li devas fiksi limdaton por sia edzino por la reveno al la hejmo. Se li revenas en la promesita limdato, li estos obeinta la dekreton de sia Sinjoro kaj estos kalkulata inter la justaj fare de la Plumo de Lia ordono. Alimaniere, se estus justa pravigaĵo pro la prokrasto, li devos komuniki tion al sia edzino kaj fari la plejan penon por reveni al ŝi. Kaze ke neniu el ĉi tiuj eventualaĵoj okazas, koncernas al ŝi atendi naŭ-monatan periodon, post kio ne estos obstaklo por ke ŝi prenu alian edzon. Sed se ŝi atendas dum pli da tempo, Dio, vere, amas la virinojn kaj virojn kiuj montras paciencon. Obeu Miajn ordonojn kaj ne sekvu la malpiulojn, kiuj en la Sankta Tabelo de Dio estas konsiderataj kiel pekantoj. Se dum la atendoperiodo ŝi ricevas novaĵojn venantaj de sia edzo, ŝi devos agi laŭ la laŭdinda konduto. Li, vere, deziras ke Siaj servantoj kaj Siaj servantinoj gardu harmonion inter si; atentu, faru nenion kio povus esti kaŭzo de necedemo inter vi. Tiel estis fiksita la dekreto kaj plenumita la promeso. Tamen, se ŝi ricevus novaĵon pri la morto aŭ mortigado de sia edzo, kaj tiuj novaĵoj estus konfirmitaj per publika diskonado aŭ per la atestaĵo de du justaj atestantoj, koncernas al ŝi resti sen edziĝi; tiam, je la plenumiĝo de la fiksita nombro de monatoj, ŝi estos libera preni la vojon laŭ sia elekto. Tia estas la ordono de Kiu estas forta kaj potenca en tio, kion Li ordonas.


68 Se aperas rankoro aŭ antipatio inter edzo kaj edzino, li ne povas eksgeedziĝi de ŝi, sed li pacience atendu dum tuta jaro, kun la espero ke la parfumo de la simpatio renoviĝu inter ili. Se post tiu tempo ne revenis la amo, la eksgeedziĝo povas okazi. Vere, la saĝo de Dio ampleksis ĉiuj aĵojn. En Tabelo skribita per la Plumo de Sia ordono, la Sinjoro malpermesis la proceduron kiun antaŭe vi apelaciis kiam vi eksgeedziĝis tri fojojn de unu virino. Tion Li faris kiel signo de Sia favoro, por ke vi estu kalkulitaj inter la dankemaj. Kiu eksgeedziĝis de sia edzino povas elekti edziĝi al ŝi denove post la fino de ĉiu monato, se estas reciprokaj korinklino kaj konsento, kaj ĉiam, kiam ŝi ne estos preninta alian edzon. En la kazo ke ŝi estos denove edziĝinta, tiam la disiĝo estos konfirmita per ĉi tiu nova geedziĝo kaj la afero restos finita, escepte se, kompreneble, la cirkonstantoj ŝanĝiĝus por ŝi. Tiel estis enskribita, kun majesto, en ĉi tiu glora Tabelo, de Tiu, kiu estas la Tagiĝejo de la Beleco.


69 Se la edzino akompanas la edzon en vojaĝo kaj survoje aperas malkonsentoj inter ili, li devos kovri ŝiajn elspezojn dum tuta jaro kaj revenigi ŝin al la loko de kie ŝi venis, aŭ konfidi ŝin al justa persono, kun la necesaĵoj por la vojaĝo, por akompani ŝin ĝis ŝia hejmo. Via Sinjoro, vere, ordonas kion li deziras en virto de suvereneco kiu protektas ĉiujn popolojn de la tero.


70 Se la eksgeedziĝo estas kaŭzata de pruvita nefidela ago de l' edzino, ŝi ne ricevos vivtenadon dum la atendoperiodo. Tiel brilegis la suno de Nia ordono en la ĉielo de la justeco. Vere, la Sinjoro amas la unuiĝon kaj harmonion, kaj malamas la disiĝon kaj la eksgeedziĝon. Vivu unuj kun aliaj, ho popolo, kun ĝojo kaj jubilo. Je Mia vivo! Ĉiuj, kiuj estas sur la tero forpasos, dum nur bonaj faroj restos; pri la vero de Miaj vortoj atestas Dio mem. Akordigu viajn malkonsentojn, ho Miaj servantoj; Sekvu do, la konsilon de Nia Plumo de Gloro kaj ne sekvu la arogantulojn kaj erarvagulojn


71 Estu atentaj, ke la mondo ne tromplogu vin same kiel ĝi tromplogis la popolojn kiuj antaŭis vin! Observu la leĝojn kaj preceptojn de via Sinjoro, kaj marŝu kun justeco kaj vereco tra ĉi tiu Vojo disfaldita antaŭ vi. Kiuj evitas la perversecon kaj eraron kaj alkroĉiĝas al la virto, antaŭ la okuloj de la sola vera Dio kalkuliĝas inter la plej selektitaj el Liaj kreitaĵoj; iliaj nomoj estas laŭditaj de la Asembleo de la regnoj kaj de tiuj, kiuj loĝas en ĉi tiu Tabernaklo, starigita je la nomo de Dio.


72 Estas malpermesite al vi komerci sklavojn kaj sklavinojn. Ne konvenas al tiu, kiu mem estas servanto aĉeti alian el la servantoj de Dio, kaj tia konduto estas malpermesita en Lia Sankta Tabelo. Tiel, pro Lia kompatemo, estis konsignita la ordono fare de la Plumo de la justeco. Neniu homo estu laŭdata super alia homo; ĉiuj estas nur sklavoj antaŭ la Sinjoro, kaj ĉiuj atestas la veron ke ne estas alia Dio krom Li. Li estas, vere, la Ĉioscia, Kies saĝo ampleksas ĉiujn aĵojn.


73 Ornamu vin per la vestaĵo de la bonaj faroj. Tiu, kies faroj atingas la plaĉon de Dio, certe estas de la popolo de Bahá kaj estas rememorata antaŭ Lia trono. Helpu la Sinjoron de la tuta kreado per justaj faroj kaj ankaŭ per la saĝo kaj la parolo. Certe, tiel ordonis en la plimulto de la Tabeloj, Tiu, kiu estas la Plej Kompatema. Li vere, havas scion pri tio, kion Mi diras. Neniu disputu kontraŭ alia kaj neniu animo mortigu alian. Vere, jen kio estis malpermesita en Libro kaŝita ene de la Tabernaklo de gloro. Ĉu vi mortigus tiun al kiu Dio donis la vivon, kiu estis dotita je spirito kun spiraĵo venanta de Li? Grava estus do, via malobservo antaŭ Lia trono! Timu al Dio kaj ne levu la manon de la maljusteco kaj la subpremo por detrui tion, kion Li mem kreis; ne, pli bone, prenu la vojon de Dio, la Vera. Tiel frue kiel aperis la armeoj de la vera scio, hisante la standardojn de la dia esprimo, estis kiam la triboj de la religioj fuĝis, escepte de tiuj, kiuj volis trinki el la rivero de la eterna vivo en Paradizo kreata per la spiraĵo de la Ĉioglora.


74 Dio dekretis, kiel kompatema signo al Siaj kreitaĵoj, ke la spermo ne estas malpura. Danku Lin kun ĝojo kaj jubilo, kaj ne sekvu tiujn, kiuj malproksimas de la Tagiĝejo de Sia proksimeco. En kia ajn cirkonstanco, leviĝu por servi la Aferon, ĉar Dio, certe, helpos vin per la potenco de Sia suvereneco kiu protektas ĉiujn mondojn. Tenu vin al la ŝnuro de l' rafiniteco tiel obstine ke oni povu vidi nenian spuron de malpureco sur via vesto. Jen la ordono de Tiu, kiu estas sanktigata super ĉia rafiniteco. Kiu ne plenumas ĉi tiun normon pro pravigitaj kialoj, ne falos en kulpon. Dio estas, vere, la Pardonanto, la Kompatema. Lavu ĉion makulita per akvo ne suferinta modifon en unu el ĝiaj tri aspektoj. Gardu vin ne uzi akvon estinte modifita pro elmeto al l' aero aŭ alia aganto. Estu la esenco mem de la pureco inter la homoj. Ĉi tio estas, vere, kion la Sinjoro deziras por vi, la Senkompara, la Plej Saĝa.


75 Same, kiel donaco de Sia ĉeesto, Dio abolis la koncepton de "malpureco" per kiu diversaj aĵoj kaj popoloj estis konsideritaj malpuraj. Li estas, vere, la Ĉiam-Pardonanta, la Plej Malavara. Vere, ĉiuj kreitaĵoj estis mergitaj en la maron de la purigado en tiu unua tago de Ri ḍván, kiam Ni verŝis sur la tutan kreadon la splendorojn de Niaj ekscelencaj Nomoj kaj Niaj ekzaltitaj Atributoj. Jen vere, montro de Mia ama providenco, kiu ampleksis ĉiujn mondojn. Kunvenu do, kun la sekvantoj de ĉiuj religioj kaj proklamu la Aferon de via Sinjoro, la Plej Kompatema; ĝi estas la krono mem de la faroj, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas.


76 Dio ordonas al vi la plejan purecon, lavi tion, kio estas makulita je polvo, kaj des pli la malmoligitan malpuraĵon aŭ similan malpurecon. Timu al Li kaj estu el la puraj. Se la vestaĵo de iu estas videble makulita, siaj preĝoj ne supreniros al Dio, kaj la Ĉiela Asembleo apartiĝos de li. Uzu rozakvon kaj parfumon pura; vere, jen tio, kion Dio amis ekde la senkomenca komenco, por ke el vi disradiu tion, kion via Sinjoro deziras, la Senkompara, la Plej Saĝa.


77 Dio sendevigas vin de la ordono establita en la Bajano rilate al la detruado de libroj. Ni permesis al vi studi tiujn sciencojn kiuj estas profitigaj por vi, ne tiuj, kiuj finiĝas per vanaj disputoj; jen kio plej bonas por vi, se vi estus el tiuj, kiuj komprenas.


78 Ho reĝoj de la tero! Kiu estas la Suverena Sinjoro de ĉiuj alvenis. La Regno estas de Dio, la ĉiopova Protektanto, Kiu Memekzistas. Ne adoru alian krom Dio, kun brilanta koro, levu la vizaĝon al via Sinjoro, la Sinjoro de ĉiuj nomoj. Neniuj el viaj posedaĵoj iam ajn kompareblos kun ĉi tiu Revelacio, se vi scius.


79 Ni vidas kiel vi ĝojiĝas per tio, kion vi akumulis por aliaj, kaj kiel vi senigas vin de mondoj kiujn nur Mia Tabelo ŝirmita povas kalkuli. La trezoroj kiujn vi akumulis ege malproksimigis vin de via lasta celo. Ĉi tio estas nedigna de vi, se vi povus kompreni tion. Purigu viajn korojn de ĉia tera malpuraĵo kaj rapidiĝu por eniri en la Regnon de via Sinjoro, la Kreinto de la tero kaj la ĉielo, Kiu tremigis la mondon kaj ĝemigis ĉiujn ĝiajn popolojn, escepte de tiuj, kiuj rifuzis ĉiujn aĵojn kaj alkroĉiĝis al tio, kion la Kaŝita Tabelo ordonis.


80 Jen la Tago kiam Tiu, kiu parolis kun Dio atingis la lumon de la Maljunulo de Tagoj kaj trinkis la purajn akvojn de la renkontiĝo de ĉi tiu Kopalo kiu levis la ondojn de la maro. Diru: Je la sola vera Dio! La Sinajo rondiras ĉirkaŭ la Aŭroro de la Revelacio, dum ekde la altaĵoj de la Regno oni aŭdas la Voĉon de la Spirito de Dio kiu proklamas: "Moviĝu vi, la fieraj de la tero, kaj tuj alvenu al Li". En ĉi tiu tago, Karmelo, sopirante je adoro, rapidiĝis por atingi Lian kortegon, dum el la koro de Ciono naskiĝas la krio: "La promeso estas plenumita. Estis manifestita tio, kio estis anoncita en la sankta Skribaĵo de Dio, la Plej Ekzaltita, la Ĉiopova, la Plej Amata".


81 Ho reĝoj de la tero! En ĉi tiu Loko, scenejo de trascenda splendoro, estis revelaciita la Supera Leĝo. Ĉiu kaŝitaĵo estis portita en la lumon en virto de la Volo de la Supera Ordonanto, Kiu anoncis la Lastan Horon, pro Kiu la Luno estis fendita kaj klarigitaj ĉiuj nerevokeblaj dekretoj.


82 Vi ne estas pli ol vasaloj, ho reĝoj de la tero! Tiu, kiu estas la Reĝo de Reĝoj aperis ornamita per Sia mirinda gloro kaj vokas vin antaŭ Li, Kiu helpas en danĝero, Kiu Memekzistas. Estu atentaj, ke la fiero ne malpermesu al vi rekoni la Fonton de la Revelacio, aŭ ke la aferoj de la mondo ne apartigu vin, kvazaŭ per vualo, de Tiu, kiu estas la Kreinto de la ĉielo. Leviĝu por servi Lin, Kiu estas la Deziro de ĉiuj nacioj, Kiu kreis vin per unu vorto venanta de Li kaj ordonis ke vi estu, por ĉiam, la emblemoj de Lia suvereneco.


83 Je la justeco de Dio! Ne estas Nia deziro meti la manojn en viajn regnojn. Nia misio estas kapti kaj posedi la korojn de la homoj. Sur tio estas fiksitaj la okuloj de Bahá. Pri tio atestas la Regno de la Nomoj, se vi povus kompreni tion. Tiu, kiu sekvas sian Sinjoron rezignos la mondon kaj ĉion, kion ĝi havas. Des pli granda do, estos la oferemo de Tiu, kiu okupas tian majestan pozicion! Forlasu viajn palacojn kaj rapidiĝu por esti akceptitaj en Lia Regno. Tio ĉi, vere, estos profitiga por vi kaj en ĉi tiu mondo kaj en la venonta. Tiel atestas la Sinjoro de la regno de la altaĵo, se vi scius.


84 Kiom granda estas la feliĉo rezervita al la reĝo kiu levos sin por helpi Mian Aferon en Mia regno, kaj dekroĉiĝos de ĉio escepte de Mi! Tiu reĝo kalkuliĝas inter la kompanoj de la Karmezina Arkeo, Arkeo kiun Dio preparis por la popolo de Bahá. Ĉiu devas glori lian nomon, honori kaj helpi lin malfermi la pordojn de la urboj per la ŝlosiloj de Mia Nomo, la ĉiopova Protektanto de ĉiuj, kiuj loĝas en la regnoj videblaj kaj nevideblaj. Tia reĝo estas la okulo mem de la homaro, la luma ornamaĵo de la frunto de la kreado, la fonto de benoj por la tuta mondo. Ho popolo de Bahá! Oferu je lia helpo viajn proprietaĵojn, eĉ pli, viajn proprajn vivojn.


85 Ho Imperiestro de Aŭstrujo! Tiu, kiu estas la Aŭroro de la Lumo de Dio rezidis en la malliberejo de 'Akká kiam vi survojiĝis por viziti la Moskeon Al-Aksa. Vi pasis proksime de Li kaj ne demandis pri Tiu pro Kiu ĉiu domo estas ekzaltata kaj ĉiu sublima pordo estas malfermata. Vere, Ni faris de ĝi lokon al kiu la mondo devis turniĝi por ke ĝi rememoru Min, kaj tamen, vi malakceptis Tiun, kiu estas la Objekto de ĉi tiu rememoro kiam aperis kun la Regno de Dio, via Sinjoro kaj la Sinjoro de la mondoj. Ni estis kun vi en ĉiu momento kaj Ni vidis vin alkroĉita al la Branĉo kaj neatenta al la Radiko. Via Sinjoro, vere, estas atestanto de tio, kion Mi diras. Afliktis Nin vidi vin rondire ĉirkaŭ Nia Nomo, ignorante Nian ĉeeston, malgraŭ tio ke Ni estis antaŭ via vizaĝo. Malfermu la okulojn por ke vi povu ekrigardi ĉi tiun gloran Vizion kaj rekoni Tiun al Kiu vi alvokas tage kaj nokte, kaj vidi la Lumon brilanta en ĉi tiu luma Horizonto.


86 Diru: Ho Reĝo de Berlino! Aŭskultu la Voĉon kiu vokas ekde ĉi tiu manifestita Templo, dirante: "Vere, ne estas alia Dio krom Mi, la Eterna, la Senkompara, la Maljunulo de Tagoj". Atentu, por ke la fiero ne malpermesu al vi rekoni la Aŭroron de la Dia Revelacio, kaj ke la mondumaj deziroj ne apartigu vin, kvazaŭ per vualo, de la Sinjoro de la Trono de la ĉielo kaj de la tero. Tiel konsilas vin la Plumo de la Plej Alta. Li estas, vere, la Grandanima, la Malavara. Rememoru tiun kies potenco estis pli granda ol via potenco, kaj kies pozicio estis pli alta ol la via. Kie li estas? Kaj kie estas liaj posedaĵoj? Atentu la averton, kaj ne estu el tiuj, kiuj profunde dormas. Estis li kiu forĵetis la Tabelon de Dio malantaŭen kiam Ni informis lin pri tio kio al Ni okazis fare de la armeoj de la tiraneco. Tial, malfavoro ekpremis lin de ĉiuj flankoj, ĝis fine li disfalis al polvo en granda malvenko. Ho Reĝo, konsideru profunde lian sorton, kaj pensu pri tiuj, kiuj simile al vi, mem konkeris urbojn kaj regis super la homojn. La Plej Kompatema elpelis ili el iliaj palacoj en tombojn. Estu avertita, kaj estu el tiuj, kiuj pripensas.


87 Ni nenion petis al vi. Vere, Ni instigas vin pro la amo de Dio kaj Ni estos paciencaj kiel Ni estis paciencaj pro tio, kio okazis al Ni sub viaj manoj, ho asembleo de reĝoj.


88 Ho Regantoj de Ameriko, Prezidentoj kaj Estroj de ĝiaj Respublikoj! Aŭskultu kion la Kolombo kantas sur la Branĉo de l' Eterneco: "Ne estas alia Dio krom Mi, la Eterna, la Pardonanto, la Malavara". Ornamu la templon de la regeco per la ornamaĵo de la justeco kaj la timo antaŭ Dio, kaj ĝian kapon, per la krono de la rememoro de via Sinjoro, la Kreinto de la ĉieloj. Tiel konsilas vin Tiu, kiu estas la Aŭroro de la Nomoj, kiel ordonis Tiu, kiu estas la Ĉioscia, la Plej Saĝa. La Promesito aperis en ĉi tiu glorata Pozicio, Tiu pro kio ĉiuj videblaj kaj nevideblaj estaĵoj ĝojiĝis. Profitu la Tagon de Dio. Vere, renkonti Lin estas pli bone por vi, ol ĉio alia super kio la suno brilas, se vi scius. Ho asembleo de regantoj! Aŭdu la vokon el la Aŭroro de Majesteco: "Vere, ne estas alia Dio krom Mi, la Sinjoro de la Parolado, la Ĉioscia". Kunligu la rompitojn per la manoj de justeco, kaj dispremu florantan premanton per la vergo de la ordonoj de via Sinjoro, la Reganto, la Ĉioscia.


89 Ho popolo de Konstantinopolo! Jen el inter vi Ni aŭdis la fatalan ululadon de la strigo. Ĉu la ebrio de la pasio kaptis vin, aŭ vi estas mergitaj en la neglektemo? Ho Terpunkto kiu kuŝas ĉe la bordoj de la du maroj! Vere, la trono de maljusteco estis starigita en vi, kaj en vi estas flamigita la fajro de malamo, en tia maniero ke ĝemas kaj lamentas sin pro tio la Ĉiela Asembleo kaj tiuj, kiuj ĉirkaŭas la Altan Tronon. Ni vidas en vi la malsaĝulojn kiuj superregas saĝulojn; kaj mallumon kiu fieras super lumo. Vere, vi estas plenigita de evidenta fiero. Ĉu via ekstera ornamaro faris vin malmodesta? Je Tiu, kiu estas la Sinjoro de la homaro! Baldaŭ ĝi pereos, kaj lamentos sin viaj filinoj kaj viaj vidvinoj kaj ĉiuj familioj kiuj en vi loĝas. Tiel informas vin la Ĉioscia, la Plej Saĝa.


90 Ho bordoj de Rejno-rivero ! Ni vidas vin kovritaj de sango, ĉar la punglavoj de venĝo turnis sin kontraŭ vi ; kaj ankoraŭ foje tio okazos. Kaj Ni aŭdas la lamentadon de Berlino, kvankam hodiaŭ ĝi estas en plej elstara gloro


91 Nenio malĝojigu vin, ho Tero de Tá, ĉar Dio elektis vin por esti la fonto de ĝojo de la tuta homaro. Se estas Lia Volo, Li benos vian tronon per tiu, kiu regos juste kaj rekolektos la ŝafojn de Dio dispelitajn de lupoj. Tia reganto turnos sian vizaĝon al la popolo de Bahá kun ĝojo kaj gajo kaj sur ĝi, li etendos siajn favorojn. Antaŭ la okuloj de Dio li ja estas kalkulata kiel juvelo inter homoj. Sur li estu por ĉiam la gloro de Dio, kaj la gloro de ĉiuj kiuj loĝas en la regno de Lia revelacio.


92 Ĝojegu kun granda jubilo, ĉar Dio faris vin "la Aŭroro de Sia Lumo", ĉar en vi estis naskita la Malkaŝanto de Lia Gloro. Ĝoju pro ĉi tiu nomo kiu estis donita al vi, nomo per kiu la Suno de la graco disverŝis sian splendoron, kaj estis lumigitaj la ĉielo kaj la tero.


93 Baldaŭ ŝanĝiĝos en vi la aferstato, kaj la regado transiros al la popolo. Vere, via Sinjoro estas la Ĉioscia. Lia aŭtoritato ĉionĉirkaŭas. Konfidu je la graco kaj favoro de via Sinjoro. La rigardo de Lia favoro estos ĉiam direktita al vi. Alproksimiĝas la tago kiam via ĥaoso fariĝos paco kaj kvieta sereneco. Tiel estas dekretita en la mirinda Libro.


94 Ho Tero de Ĥa! Ni aŭdas, venanta de vi, la voĉon de la herooj glorante vian Sinjoron, la Ĉion- Posedanta, la Plej Ekzaltata. Benata la tago kiam estos hisataj la standardoj de la diaj Nomoj en la regno de la kreado, je Mia Nomo, la Plej Glora. En ĉi tiu tago la kredantoj ĝojiĝos kun la venko de Dio kaj la nekredantoj lamentos sin.


95 Neniu devas lukti kontraŭ tiuj, kiuj uzas la aŭtoritaton sur la popolo; lasu al ili tion, kio apartenas al ili, kaj direktu vian atenton al la koroj de la homoj.


96 Ho Ega Oceano! Aspergu sur la nacioj tion, kion taskigis al vi Kiu estas la Suverenulo de l' Eterneco, kaj ornamu la templon de ĉiuj loĝantoj de la tero per la vestaĵo de Liaj leĝoj, pro kiuj ĝojiĝas ĉiuj koroj kaj ĉiuj okuloj trovos lumon.


97 Se iu akiras cent orajn mitkalojn, dek-naŭ el ili estas de Dio kaj ili devos esti liveritaj al Li, la Modelanto de la tero kaj ĉielo. Atentu, ho popolo, ke vi ne senigu vin de tiom granda favoro. Jen tio, kion Ni ordonis al vi, kvankam Ni bone povas ekzisti sen vi kaj sen ĉiuj surĉielaj kaj surteraj; en tio estas saĝoj kaj avantaĝoj kiujn neniu komprenas escepte de Dio, la Ĉioscia, la Ĉio-Informita. Diru: Per ĝi, Li deziris purigi kion vi posedas kaj ebligi ke vi alproksimiĝu al tiaj pozicioj kiujn neniu povas kompreni, escepte de tiuj, kiujn Dio volis. Li estas, vere, la Bonfaranto, la Grandanima, la Malavara. Ho popolo! Ne perfidu la Rajton de Dio, nek uzu ĝin libere sen Lia permeso. Tiel restas establita Lia ordono en la sanktaj Tabeloj kaj en ĉi tiu ekzaltita Libro. Kiu perfidos Dion, en justeco, tiu mem estos perfidata; tamen, kiu agos laŭ la ordono de Dio, ricevos benon el la ĉielo de la malavareco de sia Sinjoro, la Grandanima, la Donanto, la Malavara, la Maljunulo de Tagoj. Certe, Li deziris por vi kion via scio ankoraŭ ne atingas, sed tio estos sciigata kiam, post ĉi tiu efemera vivo, viaj flugiloj ekflugos al la ĉielo kaj malaperos la pompo de viaj teraj ĝojoj. Tiel admonas vin Tiu en Kies posedo estas la Gardita Tabelo.


98 Antaŭ Nia trono alvenis pluraj petoj de la kredantoj rilate al la leĝoj de Dio, la Sinjoro de la videblo kaj nevideblo, la Sinjoro de ĉiuj mondoj. Konsekvence, Ni revelaciis ĉi tiun Sanktan Tabelon kaj ornamis ĝin per la mantelo de Lia Leĝo, por ke eble la homoj observu la ordonojn de sia Sinjoro. Dum pluraj jaroj Ni ricevis similajn formulitajn petojn; sed, en Nia saĝo, Ni retenis Nian Plumon, ĝis kiam en ĵusaj tagoj alvenis leteroj de kelkaj el la amikoj kaj, konsekvence, Ni respondis, per la potenco de la vero, kun tio, kio vivigos la korojn de la homoj.


99 Diru: Ho religiestroj! Ne pesu la Libron de Dio per la kriterioj kaj sciencoj komunaj inter vi, ĉar la Libro mem estas la neerarebla Pesilo establita inter la homoj. Per ĝi, la plej perfekta Pesilo, oni devas pesi ĉion, kion popoloj kaj gentoj de la tero posedas, dum ĝia peso devas esti mezurata laŭ sia normo mem, se vi scius.


100 La okulo de Mia ama bonkoreco maldolĉe ploras pro vi, ĉar vi ne rekonis Tiun, kiun vi alvokis tage kaj nokte, matene kaj vespere. Avancu, ho popolo, kun neĝblankaj vizaĝoj kaj radiantaj koroj, al la benita Punkto karmezina, ekde kie la Sadratu'l-Muntahá proklamas: "Vere, ne estas alia Dio krom Mi, la Ĉiopova Protektanto, Kiu Memekzistas!"


101 Ho religiestroj! Kiu el vi povas konkuri kontraŭ Mi je akra vidpovo kaj komprenkapablo? Kie troviĝas tiu, kiu kuraĝos pretendi esti egala al Mi je saĝo kaj eksplikado? Ne, je Mia Sinjoro, la Plej Kompatema! Ĉio, kio estas sur la tero forpasos, sed ĉi tiu estas la vizaĝo de via Sinjoro, la Ĉiopova, la Bonamata.


102 Ni dekretis, ho popolo, ke la lasta celo kaj pleja de ĉiu estaĵo estu la agnoskado de Tiu, kiu estas la Objekto de tuta scio; kaj, tamen, rigardu kiel vi permesis ke via scio apartigu vin, kvazaŭ per vualo, de Tiu, kiu estas la Aŭroro de ĉi tiu Lumo, per Kies perado ĉiu kaŝitaĵo estis revelaciita. Se vi povus malkovri la fonton el kie eliĝas la splendoro de ĉi vortoj, vi forĵetus la popolojn de la mondo kaj ĉion, kion ili posedas kaj vi alproksimiĝus al ĉi tiu tre benita Sidejo de gloro.


103 Diru: Ĉi tiu estas, vere, la ĉielo kie la Patrina Libro estas altvalore gardata, se vi nur povus kompreni. Li estis Kiu kriigis la Rokon kaj Kiu laŭtigis la voĉon de la Brulanta Robuso en la Monto leviĝanta sur Sankta Lando, proklamante: "La Regno estas de Dio, la suverena Sinjoro de ĉio, la Ĉiopova, la Amema!".


104 Ni ĉeestis nenian lernejon, nek legis ian ajn el viaj disertaĵoj. Estu atentaj al la vortoj de ĉi tiu Analfabetulo per kiuj Li vokas vin al Dio, la Eterna. Ĉi tio pli bonas por vi ol ĉiuj trezoroj de la tero, se vi povus kompreni.


105 Kiu ajn interpretu tion, kio estis malsuprenirita de la ĉielo de la Revelacio kaj modifu ĝian evidentan signifon estas, vere, el tiuj, kiuj perversigis la Subliman Vorton de Dio, kaj estas el la perditoj laŭ la Lucida Libro.


106 Oni ordonis al vi tranĉi al si la ungojn, ke vi banu vin ĉiusemajne en akvo kovranta vian korpon kaj ke vi lavu vin kun tio, kion vi uzis antaŭe. Atentu, ke pro neglektado vi ne malobservu tion, kio estis preskribita de Kiu estas la Senkompara, la Grandanima. Mergiĝu en puran akvon; oni ne permesas al vi banadon en jam uzita akvo. Gardu vin alproksimiĝi al la publikaj basenoj de la persaj banejoj; kiu ajn alproksimiĝos al tiuj banejoj sentos la fetoran odoron eĉ antaŭ la eniro. Evitu ilin, ho popolo, kaj ne estu el tiuj, kiuj ofende akceptas tian malnoblecon. Vere, ili estas kiel kloakoj putritaj kaj infektitaj, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas. Evitu la malbonodorajn basenojn de la kortoj de persaj domoj, kaj estu el la puraj kaj sanktigataj. Vere, Ni deziras vidi en vi la elmontrantojn de la paradizo sur la tero, por ke vi disradiu tion kio ĝojigos la korojn de la favoratoj de Dio. Se tiu, kiu banas sin, anstataŭ mergi sin en la akvon, lavas sin verŝanta ĝin sur sian korpon, tio estos pli bone por li kaj sendevigos lin de la bezono mergi la korpon. Vere, la Sinjoro deziris, kiel favoro de Sia ĉeesto, plifaciligi la vivon al vi, por ke vi estu el la vere dankemaj.


107 Oni malpermesas al vi edziĝi kun la edzinoj de viaj patroj. Pro honto Ni rifuzas mencii la aferon pri la knaboj. Timu la Plej Kompateman, ho popoloj de l' mondo! Ne faru tion, kio estas malpermesata en Nia Sankta Tabelo, kaj ne estu el tiuj, kiuj malsaĝe vagas tra la dezerto de siaj deziroj.


108 Ne estas permesata al iu ajn flustri sanktajn versojn antaŭ la rigardo de la homoj dum li piediras surstrate aŭ ĉe la bazarplaco; antaŭ tio, se li deziras laŭdi la Sinjoron, koncernas al li fari tion en lokoj konstruitaj por tiu celo aŭ ĉe si mem. Tio pli bone konvenas kun la sincereco kaj pieco. Tiel brilegis la suno de Nia ordono sur la horizonto de Nia esprimo. Feliĉaj tiuj, kiuj agas laŭ Nia ordono.


109 Oni altrudis al ĉiu persono la devon skribi testamenton. La testamentinto devas enkapigi la dokumenton per la ornamo de la Plej Granda Nomo, kaj atesti en ĝi la kredon je la unueco de Dio en la Aŭroro de Sia Revelacio, kaj fari mencion, laŭplaĉe, de tio, kio estas laŭdinda, kun la celo ke ĝi estu atestaĵo por li en la regnoj de la Revelacio kaj la Kreado kaj trezoro en manoj de sia Sinjoro, la Supera Protektanto, la Fidela.


110 Ĉiuj Festoj atingas sian plenumon en la Du Plej Grandaj Festoj kaj en la du aliaj Festoj kiuj falas en la ĝemelajn tagojn. La unua el la Plej Grandaj Festoj koincidas kun la tagoj kiam la Plej Kompatema disverŝis sur la tutan kreadon la brilegan gloron de Siaj eminentaj Nomoj kaj Siaj tre ekzaltitaj Atributoj; kaj la dua, kun la tago kiam Ni levis Tiun, kiu anoncis al la homaro la bonajn novaĵojn de ĉi tiu Nomo, per kiu estis revivigitaj la mortintoj kaj arigitaj ĉiuj, kiuj estas en la ĉielo kaj sur la tero. Tiel estis dekretita de Tiu, kiu estas la Ordonanto, la Ĉioscia.


111 Feliĉa tiu, kiu atingas la unuan tagon de la monato Splendoro, la tago kiam Dio konsekris ĉi tiun Grandan Nomon. Kaj feliĉa tiu, kiu montros en tiu tago la donacojn de Dio atribuitaj al si; li, vere, estas el tiuj kiuj esprimas sian dankemon al Dio per faroj kiuj rivelas la malavarecon de l' Sinjoro, malavareco kiu ampleksis ĉiujn mondojn. Diru: Ĉi tiu tago estas, vere, la kronado de ĉiuj monatoj kaj origino de ili, tago kiam la vivspiraĵo blovas sur ĉiuj kreitaĵoj. Granda estas la beno de tiu, kiu salutas ĝin kun jubilo kaj ĝojo. Ni atestas, vere, ke li troviĝas inter la feliĉaj.


112 Diru: La Plej Granda Festo estas, vere, la Reĝo el la Festoj. Ho popolo! Rememoru la favoron kiun Dio donis al vi. Vi estis sub profunda dormo kiam Li vekis vin per la vivigaj brizoj de Sia Revelacio kaj sciigis al vi Sian justan kaj manifestitan Vojon.


113 En la horo de malsano konsultu kompetentajn kuracistojn. Ni ne forĵetis la uzadon de materialaj rimedoj; antaŭ tio, Ni konfirmis ilin per ĉi tiu Plumo, konvertita de Dio en la Tagiĝejo de Sia brila kaj glora Afero.


114 En la pasinto Dio altrudis al ĉiu kredanto la devon oferi antaŭ Nia trono, el inter iliaj posedaĵoj, donacojn el nekalkulebla valoro. Nun, kiel signo de Nia graca favoro, Ni liberigis vin de ĉi devo. Li estas, vere, la Plej Malavara, la Bonfaranto.


115 Benita estas tiu, kiu je la horo de la mateniĝo direktas siajn paŝojn al la Mashriqu'l-Adhkár kaj, centrante siajn pensojn al Dio, okupita je Lia rememoro kaj petegante Lian pardonon, eniras tie kaj silente sidiĝas por aŭskulti la versojn de Dio, la Suverena, la Forta, la Laŭdata. Diru: La Mashriqu'l- Adhkár estas ĉia konstruaĵo starigita en urboj kaj vilaĝoj por celebri Mian laŭdon. Tia estas la nomo per kiu estis nomumita antaŭ la trono de gloro; se vi estus el tiuj, kiuj komprenas.


116 Kiuj recitos la versojn de la Plej Kompatema kun la kadencaj melodioj perceptos en ili tion, kio neniam eblos kompari kun la suvereneco de la tero kaj la ĉielo. En tio ili perceptos la dian aromon de Miaj mondoj, mondoj kiujn hodiaŭ neniu povas ekvidi, escepte de tiuj, kiuj estis dotitaj je akra vidpovo, favore de ĉi tiu sublima kaj bela Revelacio. Diru: Ĉi tiuj versoj allogas la purajn korojn al tiuj spiritaj mondoj kiujn oni ne povas esprimi per vortoj nek sugesti per aludoj. Benitaj kiuj aŭskultas.


117 Helpu, ho Mia popolo, al Miaj elektitaj servantoj kiuj leviĝis por fari mencion de Mi inter Miaj kreitaĵoj kaj ekzalti Mian Parolon en tuta Mia regno. Ili estas, vere, la steloj de la ĉielo de Mia ama providenco kaj la lampoj de Mia gvido por la tuta homaro. Sed tiu kies vortoj diverĝas de tio, kio estis malsuprenvenigita en Miaj Sanktaj Tabeloj ne estas el la Miaj. Atentu, por ke vi ne sekvu iun ajn malpian ŝajniganton. Ĉi tiuj Tabeloj estas ornamitaj per la stampo de Tiu, kiu levas la aŭroron, Kiu aŭdigas Sian voĉon inter la ĉieloj kaj la tero. Alkroĉiĝu al ĉi tiu Sekura Tenilo kaj al la Ŝnuro de Mia Afero, forta kaj nekonkerebla.


118 La Sinjoro permesis al tiu, kiu volas studi la diversajn lingvojn de la mondo kun la celo liveri la Mesaĝon de la Afero de Dio en tuta Oriento kaj Okcidento kaj fari mencion de Li inter la gentoj kaj popoloj de la mondo, tiamaniere ke la koroj revigliĝu kaj estu vivigitaj la diseriĝantaj ostoj.


119 Estas neakceptebla ke la homo, estinte dotita je racio, konsumu tion, kio forigas lin de ĝi. Pli bone, koncernas al li konduti laŭ la homa digno, kaj ne laŭ la malbonaj agoj de ĉiu neglektema kaj hezitema animo.


120 Ornamu viajn kapojn per la girlandoj de la honesteco kaj fideleco; viajn korojn, per la vesto de la timo al Dio; viajn langojn, per absoluta vereco; viajn korpojn, per la vesto de la komplezeco. Ĉi tiuj estas vere, la adekvataj ornamoj por la templo de la homo, se vi estas el tiuj, kiuj pripensas. Alkroĉiĝu, ho vi, popolo de Bahá, al la ŝnuro de la servado al Dio, la Vera, per tio manifestiĝos via rango, estos enskribitaj kaj garditaj viaj nomoj, estos ekzaltita via pozicio kaj estos laŭdata via rememoro en la Ŝirmita Tabelo. Atentu, ke la loĝantoj de la tero ne malpermesu al vi atingi ĉi tiun gloran kaj ekzaltitan rangon. Tiel Ni instigis en la plimulto de Niaj Epistoloj, kaj nun en ĉi tiu, Nia Sankta Tabelo, super kiu brilas la Lucero de la Leĝoj de la Sinjoro, via Dio, la Potenca, la Plej Saĝa.


121 Kiam la oceano de Mia ĉeesto estos malflusa kaj finita la Libro de Mia Revelacio, turnu vian vizaĝon al Tiu, kiun Dio elektis, Kiu burĝonis el ĉi tiu Antikva Radiko.


122 Konsideru la avarecon de la homaj mensoj. Ili petas tion, kion damaĝas al si kaj forĵetas tion, kio estas profitiga. Ili estas, fakte, el tiuj, kiuj estas for de la vojo. Ni trovis ke kelkaj homoj deziras la liberecon kaj fieras pri ĝi. Tiaj homoj troviĝas en la profundeco de la ignorado.


123 La libereco, fine, devos konduki al la ribelo, kies flamoj neniu povas estingi. Tiel avertas vin Tiu, kiu estas la Kalkulanto, la Ĉioscia. Sciu ke la personigo de la libereco kaj ties simbolo estas la besto. Kio konvenas al la homo estas la submetiĝo al tiuj restriktoj kiuj protektas lin de sia nescio mem kaj ŝirmas lin kontraŭ la malbono kaŭzita de la intrigantoj. La libereco igas la homon transiri la limojn de la deco kaj ke la homo vundu la dignon de sia rango. Ĝi elrangigas lin al nivelo de ekstremaj depravacio kaj perverseco.


124 Konsideru la homojn kiel ŝafgregon kiu bezonas ŝafiston kiu protektos ilin. Ĉi tiu estas, certe, la vero, la nedubebla vero. Ni aprobas la liberecon en certaj cirkonstancoj, kaj en aliaj Ni rifuzas aprobi ĝin. Ni, vere, estas la Ĉioscia.


125 Diru: La vera libereco konsistas en la submetiĝo de la homo al Miaj ordonoj, eĉ se vi malmulte scius tion. Se la homoj observus tion, kion Ni malsuprenvenigis por ili el la Ĉielo de la Revelacio, certe ili atingus la perfektan liberecon. Feliĉa la homo kiu komprenis la Celon de Dio pri ĉio, kion Li revelaciis ekde la Ĉielo de Sia Volo kiu penetras ĉiujn kreitaĵojn. Diru: La libereco kiu estas profitiga ne troviĝas ie ajn, nur en la plena submetado al Dio, la Eterna Vero. Tiu, kiu estis gustuminta ĝian dolĉecon rifuzos ŝanĝi ĝin per la tuta regno de la tero kaj la ĉielo.


126 En la Bajano oni malpermesis al vi formuli demandojn al Ni. Nun, la Sinjoro liberigas vin de tiu malpermeso, por ke vi povu libere esplori pri tio, kion vi bezonas scii; evitante frivolajn demandojn kiel tiuj pri kiuj okupiĝis la homoj de pasintaj tempoj. Timu al Dio kaj estu el la justaj! Demandu tion, kio estos profitiga al vi en la Afero de Dio kaj Lia regno, ĉar malfermiĝis la pordoj de Lia tenera kompato antaŭ ĉiuj kiuj loĝas en la ĉielo kaj sur la tero.


127 Estas dek-naŭ monatoj en unu jaro, laŭ tio fiksita en la Libro de Dio. El ili, la unua estis ornamita per ĉi tiu Nomo kies protekto etendiĝas sur la tuta kreado.


128 La Sinjoro dekretis ke la mortintoj estu enterigitaj en ĉerkoj el vitro, el ŝtono malmola kaj rezista, aŭ el ligno fajna kaj daŭrema, kaj ke oni metu gravuritajn ringojn en la fingroj. Li estas, vere, la Supera Ordonanto, Kiu estas informita pri ĉio.


129 Sur la ringoj de la viroj devos esti enskribita: "Al Dio apartenas ĉio, kio estas en la ĉieloj kaj sur la tero kaj ĉio, kio estas inter ili, kaj Li, vere, havas scion pri ĉiuj aferoj". Kaj tiel por la virinoj: "Al Dio apartenas la regno de la ĉieloj kaj la tero kaj tio, kio estas inter ili, kaj Li estas vere, potenca super ĉiuj aferoj". Jen la versoj antaŭe revelaciitaj; sed jen, la Punkto de la Bajano nun ekkrias laŭte: "Ho Bonamato de la mondoj! Revelaciu, anstataŭ ili, vortojn kiuj disĵetos sur la tutan homaron la aromon de Viaj bonkoraj favoroj. Ni anoncis al ĉiuj ke nur unu vorto Via superas ĉion, kio estis malsuprenvenigita en la Bajano. Vi vere havas povon por fari tion, kio plaĉas al Vi. Ne senigu Viajn servantojn de la superbordiĝantaj donacoj de la oceano de Via kompatemo! Vi, vere, estas Tiu Kies graco estas senfina". Rigardu, Ni aŭskultis Lian vokon kaj nun plenumis Lian deziron. Li estas, vere, la Bonamato, Kiu respondas la preĝojn. Se la sekva verso, revelaciita de Dio en ĉi tiu momento, estas gravurita sur la funebraj ringoj, kaj de viroj kaj de virinoj, estos pli bone por ili; Ni, vere, estas la Supera Ordonanto: "De Dio mi venis kaj al Li mi revenas, dekroĉita de ĉio, escepte de Li, tenante min forte al Lia Nomo, la Mizerikorda, la Kompatema". Tiel la Sinjoro elektas, kiun Li deziras por konsenti favoron de Sia ĉeesto. Li estas, vere, la Dio de forto kaj potenco.


130 La Sinjoro dekretis, cetere, ke la mortinto estu envolvita en kvin mortotukoj el silko aŭ kotono. Por tiuj kies rimedoj estus limigitaj, nur unu mortotuko el unu aŭ alia materialo sufiĉos. Tiel estis ordonita de Tiu, kiu estas la Ĉioscia, la Ĉio-Informita. Oni malpermesas al vi transporti la korpon de la mortinto je supera distanco de unu horo da veturo ekde la urbo. Pli bone, li devos esti enterigita kun radianta sereneco, en proksima loko.


131 Dio forigis la restriktojn pri vojaĝo kiuj estis truditaj en la Bajano. Li estas, vere, la Libera. Li faras kion Li deziras kaj ordonas kion Li volas.


132 Ho popoloj de l' mondo! Aŭskultu la alvokon de Li, Kiu estas la Sinjoro de la Nomoj, Kiu proklamas ekde Sia ĉambro en la Plej Granda Malliberejo: "Vere, ne estas alia Dio krom Mi, la Forta, la Potenca, Kiu submetas ĉion, la Ekzaltega, la Ĉioscia, la Plej Saĝa". Vere, ne estas alia Dio krom Li, la Ĉiopova Suverenulo de la mondoj. Se estus Lia Volo, Li, per nur unu vorto venante de Sia ĉeesto, tenus la tutan homaron. Atentu, por ke vi ne hezitu akcepti ĉi tiun Aferon, Afero antaŭ kiu kliniĝis la Ĉiela Asembleo kaj la loĝantoj de la Urboj de la Nomoj. Timu al Dio kaj ne estu el tiuj, kiuj estis apartigitaj kvazaŭ per vualo. Konsumu la vualojn per la fajro de Mia amo kaj disipu la brumojn de la vanaj imagoj per la potenco de ĉi tiu Nomo per kiu Ni submetis la tutan kreadon.


133 Laŭdu kaj ekzaltu la du Domojn en la Ĝemelaj Sanktaj Lokoj, kaj la aliajn lokojn kie estis establita la trono de via Sinjoro, la Plej Kompatema. Tiel ordonas al vi la Sinjoro de ĉiu komprenema koro.


134 Estu atentaj, por ke la interesoj kaj zorgoj de ĉi tiu mondo ne malpermesu al vi observi tion, kio estis ordonita de Kiu estis la Forta, la Fidela. Estu, inter la homoj, la personigoj de tia persisto ke la duboj de tiuj, kiuj ne kredis je Li, kiu manifestiĝis investita de potenca suvereneco, ne apartigu vin de Dio. Atentu, kio ajn estis enskribita en la Libro ne malpermesu al vi aŭskulti ĉi tiun, la Vivanta Libro, Kiu proklamas la veron: "Certe, ne estas alia Dio krom Mi, la Plej Ekscelenca, la Laŭdata". Rigardu per la okulo de la justeco al Tiu, kiu malsuprenvenis el la ĉielo de la dia volo kaj povo, kaj ne estu el tiuj, kiuj maljuste agas.


135 Memoru do, la vortojn kiuj, omaĝe de ĉi tiu Revelacio, fluis de la Plumo de Tiu, kiu estis Mia Heroldo, kaj konsideru kion, laŭlonge de Miaj tagoj, forĝis la manoj de la subpremantoj. Certe ili kalkuliĝas inter la forperditoj. Li diris: Se vi atingus la ĉeeston de Tiu, kiun Ni iĝos manifesta, petegu al Dio ke, en Sia malavareco, koncedu al vi ke Li digne sidiĝu sur viaj divanoj, ĉar tia ago en si mem donos al vi elstaran kaj senkomparan honoron. Se Li trinkus glason da akvo en viaj hejmoj, tio havus pli grandajn konsekvencojn por vi ol se vi donus al ĉiu animo, eĉ pli, al ĉiu kreitaĵo, la akvon de sia vivo mem. Sciu tion, servantoj Miaj!"


136 Tiel estas la vortoj per kiuj Mia Antaŭulo laŭdis Mian Estaĵon, se vi povus kompreni tion. Kiu meditas pri ĉi tiuj versoj kaj malkovras la kaŝitajn perlojn kiuj estis garditaj en ĝia interno, je la justeco de Dio, la aromo de la Plej Kompatema kiu disvastiĝas ekde ĉi tiu Malliberejo, kaj kun tuta sia koro rapide sin direktos al Li kun tiel arda deziro ke la armeoj de la tero kaj la ĉielo estos nepovaj por halti lin. Diru: Jen Revelacio ĉirkaŭ kiu, ĉiu pruvo kaj atesto rondiris. Tiel revelaciis via Sinjoro, la Dio de Kompatemo, se vi estas el tiuj, kiuj juste juĝas. Diru: Jen la animo mem de ĉiuj Skribaĵoj kiu estis enblovita en la Plumo de la Plej Alta kaj kiu stuporigis ĉiujn kreitaĵojn, kun la nura escepto de tiuj, kiuj estis ravitaj de la mildaj brizoj de Mia ama bonkoreco kaj de la plezurigaj aromoj de Miaj favoroj, kiuj impregnis la tutan kreadon.


137 "Ho popolo de la Bajano! Timu la Plej Kompateman kaj konsideru kion Li revelaciis aliverse. Diris Li : ‘La Kiblo estas vere Tiu, Kiun Dio manifestos ; ĉiam kiam Li moviĝas, la Kiblo moviĝas, ĝis kiam Li ĉesos moviĝi’. Tiel decidis la Plej Alta Ordonanto, kiam Li deziris mencii tiun ĉi Plej Grandan Belon. Meditu pri tio, ho homoj, kaj ne apartenu el tiuj vagantaj konsternite en la dezerto de l' eraroj. Se viaj vantaj kapricoj vin instigas malakcepti Lin, kie do estas la Kiblo al kiu vi turnos vin, ho aro da neglektemaj? Pripensu tiun ĉi verson kaj juĝu juste antaŭ Dio por ke eble vi povu akiri la perlojn de l' misteroj el la oceano ondanta je Mia Nomo, la Plej Glora, la Plej Alta."


138 Neniu en ĉi tiu Tago alkroĉiĝu al io ajn escepte de tio, kio estis manifestita en ĉi tiu Revelacio. Tia estas la dekreto de Dio, de ĉiam kaj por ĉiam; dekreto per kiu estis ornamitaj la Skribaĵoj de la Mesaĝistoj de pasintaj tempoj. Tia estas la averto de la Sinjoro, de ĉiam kaj por ĉiam; averto per kiu estis beligita la enkonduko de la Libro de l' Vivo, se vi perceptus tion. Tia estas la ordono de la Sinjoro, de ĉiam kaj por ĉiam; atentu, por ke anstataŭ tio, vi ne elektu infamion kaj degeneron. Nenio utilos al vi en ĉi tiu Tago krom Dio, ne ekzistas rifuĝejo kien fuĝi krom Li, la Ĉioscia, la Plej Saĝa. Kiu konis Min konis la Celon de ĉiu deziro, kaj kiu turniĝis al Mi, turniĝis al la Objekto de tuta adorado. Tiel estis enskribita en la Libro kaj tiel estis dekretita de Dio, la Sinjoro de la mondoj. Legi nur unu el la versoj de Mia Revelacio estas pli bone ol atente legi la Skribaĵojn kaj de pasintaj generacioj kaj de ĵusaj. Ĉi tiu estas la Deklaracio de la Plej Kompatema, Se vi havus orelojn por aŭskulti! Diru: Ĉi tiu estas la esenco de la sciado, se vi komprenus.


139 Kaj nun, konsideru tion, kio estis revelaciita en alia fragmento, por ke eble vi povu forlasi viajn proprajn konceptojn kaj por ke vi turnu vian vizaĝon al Dio, la Sinjoro de la ekzistado. Li diris: "Estas kontraŭleĝa edziĝi kun nekredanto je la Bajano. Se nur unu el la partoj de la geedzoj brakumas la Aferon, siaj proprietaĵoj iĝos neleĝaj por la alia parto, ĝis kiam ĉi lasta konvertiĝos. Tamen, ĉi leĝo nur ekvalidos post la ekzaltado de la Afero de Tiu al Kiu Ni manifestos en vereco, aŭ de tio, kio jam estis manifestita en justeco. Ĝis tiam, vi estas liberaj edziĝi laŭplaĉe, por ke eble per ĝi vi ekzaltu la Aferon de Dio". Tiel, kun dolĉa melodio, pepis la Najtingalo sur la ĉiela branĉo laŭde de sia Sinjoro, la Plej Kompatema. Feliĉaj tiuj, kiuj aŭskultas.


140 Ho popolo de la Bajano! Mi petas al vi je via Sinjoro, la Dio de kompatemo, ke vi rigardu per la okulo de la justeco ĉi tiun vorton kiu estis malsuprenvenigita per la potenco de la vero, kaj ne estu el tiuj, kiuj vidas la ateston de Dio, kaj malgraŭ ĉio, malakceptas kaj neas ĝin. Ili, vere, kalkuliĝas inter tiuj, kiuj certe pereos. En ĉi tiu verso la Punkto de la Bajano klare indikas ke Mia Afero estus ekzaltita antaŭ Sia Afero mem; ĉiu justa kaj inteligenta menso atestos tion. Kiel vi povas facile atesti en ĉi tago, ĝia ekzaltado estas tia ke neniu povas nei ĝin escepte de tiuj kies okuloj estas ebriaj en ĉi tiu morta vivo kaj tiuj, kiuj atendas humiligan punon en la venonta vivo.


141 Diru: Je la justeco de Dio! Mi, vere, estas Lia Bonamato; kaj Li nun aŭskultas ĉi tiujn versojn kiuj venas de la Ĉielo de la Revelacio kaj bedaŭras la maljustaĵojn kiujn vi faris en ĉi tagoj. Timu al Dio kaj ne aliĝu al la agresanto. Diru: Ho popolo! Se vi devus elekti ne kredi je Li, almenaŭ ne levu vin kontraŭ Li. Je Dio! Jam sufiĉas la armeoj de la tiraneco kiuj alianciĝis kontraŭ Li!


142 Vere, Li revelaciis certajn leĝojn por ke en ĉi tiu Revelacio, la Plumo de la Plej Alta ne havu neceson moviĝi krom por la glorado de Sia propra Rango trascenda kaj de Sia tre brilega Belo. Tamen, ĉar Ni volis demonstri Nian favoron por vi, Ni klare establis ĉi tiujn leĝojn per la povo de la vero kaj Ni mildigis kion Ni deziras ke vi observu. Li estas certe, la Malavara, la Sindonema.


143 Li anticipe konigis al vi tion, kio estos prononcata de ĉi tiu Aŭroro de Dia Saĝo. Li diris, kaj Li parolas la veron: "Li estas Tiu, kiu proklamos en ĉiaj kondiĉoj: 'Vere, ne estas alia Dio krom Mi, la Ununura, la Senkompara, la Ĉioscia, la Ĉio-Informita'". Ĉi tiu estas rango kiun Dio eklskluzive donis al ĉi tiu sublima kaj mirinda Revelacio. Ĉi tiu estas montro de Lia malavara favoro, se vi estas el tiuj kiuj komprenas, kaj signo de Lia nerezistebla dekreto. Ĉi tiu estas Lia Plej Granda Nomo, Lia Plej Ekzaltita Vorto kaj la Aŭroro de Liaj Tre Ekscelencaj Titoloj, se vi povus kompreni. Eĉ pli, per Li manifestiĝas tuta Fonto kaj tuta Tagiĝejo de la Dia Gvido. Pripensu, ho popolo, pri tio, kio estis malsuprenvenita en vero; pripensu pri tio kaj ne estu el la malobeantoj.


144 Frekventu ĉiujn religiojn kun spirito de amikeco kaj konkordo, por ke ili perceptu en vi la parfumitan aromon de Dio. Atentu, por ke inter la homoj, la flamo de la stulta ignorado ne regu vin. Ĉio venas de Dio kaj al Li ĉio revenos. Li estas la origino de ĉio kaj ĉio havas sian finon en Li.


145 Gardu vin eniri en domon dum malĉeesto de ĝia proprietulo, escepte de lia permeso. En ĉiaj cirkonstancoj kondutu en delikata maniero kaj ne estu el la malobeantoj.


146 Oni ordonis al vi purigi viajn vivtenilojn kaj aliajn aĵojn similajn per la pagado de la zakato. Tiel estis preskribita en ĉi tiu ekzaltita Tabelo de Tiu, kiu estas la Revelacianto de versoj. Post nelonge, se estas la volo kaj celo de Dio, Ni specifigos la mezuron de ĝia valoro. Li vere, eksplikas kiom Li deziras virte de Sia scio mem, kaj Li estas, vere, Ĉioscia kaj la Plej Saĝa.


147 Estas neleĝa almozpeti kaj doni al la almozpetanto. Oni ordonis al ĉiuj vivteni sin, kaj rilate al tiuj nekapablaj fari tion, koncernas al la Reprezentantoj de Dio kaj al la riĉuloj prizorgi iliajn bezonojn. Gardu la leĝojn kaj ordonojn de Dio; eĉ pli, gardu ilin kiel vi zorgus viajn proprajn filojn, kaj ne estu el tiuj, kiuj suferas gravan perdon.


148 Oni malpermesis al vi en la Libro de Dio engaĝiĝi en kvereloj kaj konfliktoj, bati proksimulon aŭ fari similan agon kiu tristigus la animojn kaj korojn. Antaŭe, Kiu estas la Sinjoro de la tuta homaro preskribis monpunon de dek-naŭ mitkaloj el oro por la kaŭzanto de tristeco al proksimulo; tamen, en ĉi tiu Revelacio Li sendevigis vin de ĉi devo kaj instigas vin montri justecon kaj piecon. Jen la ordono kiun Li ordonis al vi en ĉi tiu brilega Tabelo. Ne deziru por la aliaj kion ve ne dezirus por vi mem; timu al Dio kaj ne estu el la fieraj. Ĉiuj estis kreitaj el akvo kaj al polvo vi revenos. Meditu pri la fino kiu atendas vin kaj ne sekvu la vojon de la subpremanto. Aŭskultu la versojn de Dio recitataj de Tiu, kiu estas la sankta Lotus-Arbo. Certe, ili estas la neerarebla pesilo establita de Dio, la Sinjoro de ĉi tiu mondo kaj de la venonta. Ili flugigas la homanimon al la Aŭroro de la Revelacio kaj igas ke la koro de ĉiu vera kredanto estu lume banata. Ĉi tiuj estas la leĝoj kiujn Dio ordonis. Jen, ili estas Liaj ordonoj, preskribitaj por vi en Lia Sankta Tabelo. Obeu ilin kun jubilo kaj ĝojo, ĉar tio estas kio plej bonas por vi, se vi komprenus!


149 Recitu la versojn de Dio ĉiumatene kaj ĉiuvespere. Kiu malatentas tion, tiu malfideliĝis al la Interligo de Dio kaj al Lia Testamento, kaj kiu en ĉi Tago apartiĝas de ĉi tiuj sanktaj versoj estas el tiuj, kiuj apartiĝis de Dio por la tuta eterneco. Timu al Dio, ho Miaj servantoj, ĉiuj kaj ĉiu. Ne fieru pro superkvanta legado de la versoj kaj pro multaj piaj agoj tago kaj nokto; ĉar Se iu citas nur unu verson de la Sankta Skribo en spirito de brila ĝojo, tio estos pli bona por li, ol tedite legadi ĉiujn Sanktajn Librojn de Dio, la Helpo en danĝero, la Memekzistanta. Studu la sanktajn versojn tiakvante, ke vi ne laciĝu kaj ne malvigliĝu. Ne ŝarĝu viajn animojn per tio, kio elĉerpas kaj subpremas ilin, sed malpezigu kaj levu ilin, por ke sur la flugiloj de la Sanktaj versoj ili soru al la Tagiĝejo de Liaj evidentaj signoj; Ĉi tio pli proksimigos vin al Dio, se vi komprenus.


150 Instruu al viaj infanoj la versojn revelaciitaj ekde la ĉielo de majesteco kaj potenco, por ke kun la plej kadencaj melodioj ili recitu la Tabelojn de la Plej Kompatema en la kunvenoj de Mashriqu'l- Adhkár. Tiu, kiu estis ravita de la ekstazo naskita el la adorado de Mia Nomo, la Plej Kompatema, recitos la versojn de Dio tiamaniere ke ili kaptos la koron de tiuj, kiuj ankoraŭ dormas. Feliĉa tiu, kiu trinkis el la Mistika Vino de la eterna vivo de la vortoj de sia kompatema Sinjoro je Mia Nomo, Nomo per kiu ĉiu monto alta kaj majesta estis reduktita je polvo.


151 Oni ordonis al vi renovigi la utilaĵojn de via hejmo ĉiun dek-naŭan jaron; tiel estis ordonita de Kiu ĉion scias kaj ĉion perceptas. Li, vere, deziras la rafinitecon kaj por vi kaj por ĉio, kion vi posedas; ne flankenlasu la timon al Dio kaj ne estu el la neglektemaj. Kiu trovu ke siaj rimedoj estas nesufiĉaj por ĉi celo estas ekskuzita de Dio, la Ĉiam-Pardonanta, la Plej Malavara.


152 Lavu vi la piedojn ĉiutage en somero kaj unu fojon ĉiun tri tagoj en vintro.


153 Se iu koleras kontraŭ vi, respondu per afableco; kaj se iu riproĉas vin, detenu vin respondi per alia riproĉaĵo, lasu lin kun si mem kaj metu vian fidon al Dio, la ĉiopova Venĝanto, la Sinjoro de potenco kaj justeco.


154 Oni malpermesis al vi la uzadon de ambonoj. Kiu ajn deziru reciti al vi la versojn de sia Sinjoro, ke tiu sidiĝu sur sidilo situanta sur podio, por ke li faru mencion de sia Dio, lia Sinjoro kaj la Sinjoro de la tuta homaro. Plaĉas al Dio ke vi sidu sur seĝoj kaj benkoj kiel signo de honoro kaj la amo kiun vi sentas al Li kaj al la Manifestiĝo de Lia glora kaj brilega afero.


155 La hazardludoj kaj konsumo de opio estis malpermesitaj. Evitu ilin ambaŭ, ho popolo, kaj ne estu el la malobeantoj. Gardu vin ne uzi ian ajn substancon kiu okazigas torporon kaj neglektemon en la homa templo kaj damaĝon al la korpo. Vere, Ni ne deziras por vi ion ajn krom tio, kio estos profitiga por vi, kaj pri tio ĉiuj kreitaĵoj atestas, se vi havus orelojn por aŭdi.


156 Kiam vi estu invitataj al bankedo aŭ festa okazintaĵo, respondu kun jubilo kaj ĝojo, kaj kiu plenumu sian promeson restos senriproĉa. Ĉi tiu estas Tago kiam ĉiu el la saĝaj dekretoj de Dio estis eksplikita.


157 Jen, nun manifestiĝis la "mistero de la Granda Inversio en la Signo de la Suverena". Feliĉa tiu, kiun Dio helpis rekoni la "Ses" estigita en virto de ĉi tiu "Vertikala Alif"; li estas, vere, el tiuj kies fido estas vera. Kiom da homoj ŝajne piaj malproksimiĝis, kaj kiom da ribeluloj alproksimiĝis ekkriante: "Ĉiu laŭdo estu por Vi, ho Deziro de l' mondoj!" Vere, estas en la manoj de Dio doni kion Li volas al kiu Li volas, kaj reteni kion li deziras de kiu al Li plaĉas. Li konas la kaŝitajn sekretojn de la koroj kaj la kaŝitan sencon en la palpebrumo de la mokema. Kiom da personigoj de la neglektemo venis al Ni kun pura koro kaj Ni establis ilin en la sidejo de Nia akcepto; kaj kiom da reprezentantoj de la saĝo Ni konsignis, kun tuta justeco, al la fajro. Ni estas, vere, Kiuj juĝos. Estas Li Kiu estas la manifestiĝo de "Dio faras tion kio al Li plaĉas" kaj restas en la trono de "Li ordonas kion Li deziras".


158 Feliĉa tiu, kiu malkovras la aromon de la internaj signifoj en la streko de ĉi tiu Plumo, per kies movo disvastiĝas la brizoj de Dio inter la tuta kreado kaj per kies kvieteco aperas en la regno de l'estaĵo la esenco mem de la tranvileco. Glorata estu la Plej Kompatema, la Revelacianto de nekalkulebla favoro. Diru: Ĉar Li eltenis la maljustecon, aperis la justeco sur la tero; kaj ĉar Li akceptis la humiligon, brilegis la majesteco de Dio en la sino de la homaro.


159 Oni malpermesis al vi porti armilojn, krom kaze de neceso, kaj oni permesis al vi vestiĝi per silkaĵoj. Kiel favoro de Lia parto, la Sinjoro, per efiko de Sia bonkoreco, sendevigis vin de la restriktoj kiuj antaŭe estis aplikataj pri la vesto kaj la aranĝo de la barbo. Li estas, vere, la Ordonanto, la Ĉioscia. Nenio estu en via konduto kion sanaj kaj justaj mensoj malaprobas, kaj ne iĝu celo de moko por la ignorantoj. Feliĉa tiu, kiu sin ornamis per la vestaĵo de la deca konduto kaj laŭdinda karaktero. Certe, li estas kalkulita inter tiuj, kiuj helpas sian Sinjoron per faroj distingitaj kaj elstaraj.


160 Progresigu la disvolviĝon de la urboj de Dio kaj de Liaj landoj, kaj gloru Lin tie per la jubilaj melodioj de Liaj favoratoj. Vere, la koroj de la homoj konstruiĝas per la potenco de la lango, same kiel la domoj kaj urboj konstruiĝas per la manoj kaj aliaj iloj. Ni donis al ĉiu celo rimedon por ĝia sukceso; uzu ĝin kaj turnu vian fidon kaj konfidon al Dio, la Ĉioscia, la Plej Saĝa.


161 Feliĉa la homo kiu konfesis sian kredon je Dio kaj je Liaj signoj, kaj rekonis ke "al Li oni ne petos klarigojn pri Siaj faroj". Dio faris ke tiu rekonado estu la ornamo de tuta kredo kaj ĝia fundamento mem. De ĝi devas dependi la akcepton de tuta bona faro. Fiksu viajn okulojn en ĝi, por ke eble la susuroj de la ribelemaj ne glitigu vin.


162 Se Li dekretus leĝa tion, kio ekde nememoreblaj tempoj estis malpermesata, kaj malpermesus tion, kio ĉiam estis konsiderata leĝa, neniu rajtus pridubi Lian aŭtoritaton. Tiu, kiu hezitu, kvankam nur dum momento, estu konsiderata kiel malobeanto.


163 Kiu ajn ne rekonis ĉi tiun subliman kaj fundamentan veron, nek atingis ĉi tiun ekzaltitan pozicion, estos agitata de la ventoj de la dubo, kaj la eldiroj de la nefidelaj perturbos lian animon. Kiu estis rekoninta ĉi tiun principon estos dotita de la plej perfekta konstanteco. Tuta honoro estu por ĉi tiu plenglora rango, kies rememoro ornamas ĉiujn ekzaltitajn Tabelojn. Tia estas la instruo kiun Dio donas al vi, instruo kiu liberigos vin de ajna dubo kaj perplekseco kaj permesos al vi atingi la savon, kaj en ĉi tiu mondo kaj en la venonta. Li estas, vere, la Ĉiam-Pardonanta, la Plej Malavara. Estas Li Kiu sendis la Mesaĝistojn kaj malsuprenirigis la Librojn por ke ili proklamu: "Ne estas alia Dio krom Mi, la Ĉiopova, la Plej Saĝa".


164 Ho Tero de Káf kaj Rá! Vere, Ni vidas vin en stato malagrabla antaŭ Dio, kaj Ni vidas ke de vi venas tio, kio estas nepenetrebla por iu ajn krom Li, la Ĉioscia, la Ĉio-Informita; kaj Ni perceptas ion, kio sekrete kaj kaŝe eliĝas de vi. Kun Ni estas la scio de ĉiuj aferoj, enskribita sur unu luma Tabelo. Ne afliktu vin pro tio, kio okazis al vi. Post nelonge Dio levos el via sino homojn dotitajn je granda valoro, kiuj grandigos Mian Nomon kun tia persisto ke ili ne estos malkuraĝigitaj de la perversaj sugestoj de la teologoj nek retenitaj antaŭ la insinuoj de la dubsemantoj. Per siaj propraj okuloj ili vidos Dion, kaj per siaj propraj vivoj ili venkigos Lin. Vere, ili troviĝas inter la firmaj.


165 Ho asembleo de teologoj! Kiam estis senditaj Miaj versoj kaj revelaciitaj Miaj klaraj signoj, Ni trovis vin malantaŭ la vualoj. Ĉi tio estas, vere, io stranga. Vi gloris vin je Mia Nomo, sed vi ne rekonis Min kiam via Sinjoro, la Plej Kompatema, aperis inter vi kun pruvo kaj atesto. Ni disŝiris la vualojn. Atentu, por ke vi ne blindigu la popolon per alia vualo. Rompu la katenojn de vanaj imagoj, je la nomo de la Sinjoro de ĉiuj homoj, kaj ne estu el la trompemaj. Se vi turnas vin al Dio kaj brakumas Lian Aferon, ne disvastigu la malordon ene de ĝi nek pesu la Libron de Dio per viaj egoismaj deziroj. Certe, ĉi tiu estas la konsilo de Dio, en pasintaj tempoj kaj venontaj, pri tio solene atestas la atestantoj kaj elektitoj de Dio, eĉ pli, ĉiu el Ni.


166 Memoru pri la ŝejĥo kies nomo estis Mu ammad- ḥ Ḥasan, kiu figuris inter la plej doktaj teologoj de sia epoko. Kiam manifestiĝis la Vera, ĉi tiu ŝejĥo, kune kun aliaj samprofesiuloj, malakceptis Lin, dum blutilo de tritiko kaj hordeo akceptis Lin kaj turniĝis al la Sinjoro. Eĉ se li estis okupita tage kaj nokte skribante tion, kion li konsideris esti la leĝoj kaj dispozicioj de Dio, malgraŭ ĉio, kiam aperis Tiu, kiu estas la Senlima, eĉ ne litero de tio valoris; se ne, li ne estus apartiĝinta de Vizaĝo kiu lumigis la vizaĝojn de la favoratoj de la Sinjoro. Se vi estus kredintaj je Dio kiam Li revelaciis Sin, la popolo ne estus apartiĝinta de Li, ne estus okazinta al Ni tio, kion vi hodiaŭ vidas. Timu al Dio kaj ne estu el la neglektemaj.


167 Atentu, por ke neniu nomo apartigu vin de Tiu, kiu estas la Posedanto de ĉiuj nomoj, aŭ ke ia vorto senigu vin de ĉi tiu Rememoro de Dio, ĉi tiu Fonto de Saĝo kiu estas inter vi. Turnu vin al Dio kaj serĉu Lian protekton, ho asembleo de teologoj, kaj ne estu vualo inter Mi kaj Miaj kreitaĵoj. Tiel instigas vin via Sinjoro kaj Li ordonas al vi esti justaj, por ke viaj faroj ne estu vanaj kaj por ke vi mem estu konsciaj pri via lamentinda sorto. Ĉu tiu kiu neas ĉi tiun Aferon povas pruvigi la veron de ia afero en la tuta kreado? Ne, je Tiu, kiu estas la Modelanto de la universo! Tamen, la popolo estas envolvita en palpebla vualo. Diru: Pere de ĉi tiu Afero leviĝis la suno de l' atesto, kaj la luma astro de la pruvo disverŝis sian lumon sur ĉiujn loĝantojn de la tero. Timu al Dio, ho homoj de perceptado, kaj ne estu el tiuj, kiuj ne kredas je Mi. Atentu, por ke la vorto "Profeto" ne malhelpu vin atingi ĉi tiun, Plej Grandan Anoncon, aŭ ke ia referenco al la "Vicreĝeco" ne senigu vin de la suvereneco de Tiu, kiu estas la Vicreĝo de Dio, kiu ŝirmas ĉiujn mondojn. Ĉiu nomo estis kreita per Lia Vorto, kaj ĉiu afero dependas de Lia nerezistebla, potenca kaj mirinda Afero. Diru: Ĉi tiu estas la Tago de Dio, la Tago kiam nenio estos menciata krom Lia propra Estaĵo, la ĉiopova Protektanto de ĉiuj mondoj. Ĉi tiu estas la Afero kiu tremigis ĉiujn viajn idolojn kaj superstiĉojn.


168 Vere, Ni vidas inter vi tiun, kiu prenas la Libron de Dio kaj citas de ĝi pruvojn kaj argumentojn por fornei sian Sinjoron, same kiel la sekvantoj de la ceteraj kredoj serĉis en siaj Sanktaj Libroj kialojn por refuti Tiun, kiu Helpas en Danĝero, Kiu Memekzistas. Diru: Dio, la Vera, estas Mia atestanto ke en ĉi tiu Tago ne utilos al vi nek la Skribaĵoj de la mondo nek ĉiuj libroj kaj verkaĵoj ekzistantaj, sed ĉi tiu Vivanta Libro, Kiu proklamas en la koro de la kreado mem: "Vere, ne estas alia Dio krom Mi, la Ĉioscia, la Plej Saĝa".


169 Ho asembleo de teologoj! Atentu, por ke vi ne estu kaŭzo de konfliktoj sur la tero, same kiel vi estis kaŭzo de la malakcepto de la Kredo en ĝiaj unuaj tagoj. Arigu la popolon ĉirkaŭ ĉi tiu Vorto kiu ekkriigis la ŝtonojn: "La Regno estas de Dio, la Tagiĝejo de ĉiuj signoj!" Tiel avertas vin via Sinjoro, kiel favoro de Sia parto; Li estas, vere, Ĉiam-Pardonanta, la Plej Malavara.


170 Memoru pri Karím, kaj kiel li, incitita de siaj propraj deziroj, iĝis fiera kiam Ni vokis lin antaŭ Dio, malgraŭ tio ke Ni sendis al li tion, kio estis konsolo por la okuloj de la provo en la mondo de l' estaĵo kaj la plenumo de la atesto de Dio por ĉiuj loĝantoj de la tero kaj la ĉielo. Kiel signo de la graco de Tiu, kiu ĉion posedas, la Plej Alta, Ni invitis lin brakumi la Veron. Sed li apartiĝis ĝis kiam, per ago de justeco de Dio, la anĝeloj de la kolero kaptis lin. Vere, Ni estis atestanto pri tio.


171 Disŝiru la vualojn tiamaniere ke la loĝantoj de la Regno aŭskultu ĝian disŝiradon. Jen la ordono de Dio, en la pasintaj tempoj kaj en la venontaj. Feliĉa la homo kiu observas kion oni ordonis al si, sed, ve al la neglektemaj!


172 Certe, en ĉi tiu tera regno Ni ne havis alian celon krom manifesti Dion kaj revelacii Lian suverenecon; Dio al Mi sufiĉas kiel atestanto. Certe, Ni ne havis en la ĉiela Regno alian celon krom ekzalti Lian Aferon kaj glori Lian laŭdon; Dio al Mi sufiĉas kiel protektanto. Certe, Ni ne havis en la Regno de la altaĵo alian deziron krom laŭdi Dion kaj kion Li revelaciis; Dio al Mi sufiĉas kiel helpanto.


173 Estu feliĉaj, ho doktuloj je Bahá. Je la Sinjoro! Vi estas la ondoj de la Ega Oceano, la steloj de la firmamento de la Gloro, la standardoj de la venko kiuj ondumas inter ĉielo kaj tero. Vi estas la manifestiĝoj de la persisto inter la homoj kaj la aŭroroj de la dia Esprimo por ĉiuj kiuj loĝas sur la tero. Feliĉa tiu, kiu sin turnas al vi, kaj ve al la ribelemaj! En ĉi tago, koncernas al tiu, kiu trinkis el la Mistika Vino de la eterna vivo el la Manoj de la ama bonkoreco de la Sinjoro sia Dio, la Kompatema, premi kiel arterio kiu batas en la korpo de la homaro, por ke per li estu revivigata la mondo kaj ĉiu osto diseriĝanta.


174 Ho popolo de l' mondo! Kiam la Mistika Kolombo estos ekfluginta ekde sia Sanktejo de Laŭdo, en la serĉo de ĝia malproksima celo, ĝia kaŝita ĉambro, direktu vin por ĉio, kion vi ne komprenos el la Libro al Tiu, kiu burĝonis el ĉi tiu potenca Trunko.


175 Ho Plumo de la Plej Alta! Moviĝu sur la Tabelo laŭ la ordonoj de Via Sinjoro, la Kreinto de la ĉieloj, kaj rakontu pri la tempo kiam Tiu, kiu estas la Aŭroro de la Dia Unueco deziris direkti Siajn paŝojn al la Lernejo de la Trascenda Unueco; por ke eble la korpuruloj akiru per tio ekvidon, tiel malgranda kiel la kudriltrueto, de la misteroj de Via Sinjoro, la Ĉiopova, la Ĉioscia, kiuj troviĝas kaŝitaj malantaŭ la vualoj. Diru: Ni, certe, eniris en la Lernejon de la internaj signifo kaj la ekspliko kiam ĉio kreita estis senkonscia. Ni vidis la vortojn skribitajn de Tiu, kiu estas la Plej Kompatema kaj Ni akceptis la versojn de Dio, Kiu helpas en danĝero, Kiu Memekzistas, kiujn Li prezentis al Ni, kaj Ni atentis kaj obeis tion, kion Li solene proklamis sur la Tabelo. Tion ja Ni vere observis. Kaj Ni aprobis Lian deziron per Nia ordono, ĉar vere Ni estas rajtigitaj ordoni.


176 Ho popolo de la Bajano! Ni, certe, eniris en la Lernejon de Dio kiam vi estis mergitaj en dormon, kaj Ni atente legis la Tabelon kiam vi estis profunde dormantaj. Je la sola vera Dio! Ni legis la Tabelon antaŭ ol ĝi estis revelaciita, dum vi estas senkonsciaj, kaj Ni havis perfektan scion pri la Libro kiam ankoraŭ vi ne estis naskiĝintaj. Ĉi tiuj vortoj estas laŭ via mezuro, ne laŭ mezuro de Dio. Pri tio atestas kio estas altvalore gardata en Lia scio, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas; kaj ĉi tion atestas la lango de la Ĉiopova, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas. Mi ĵuras je Dio, se Ni deglitigus la vualon, vi estus konfuzitaj.


177 Atentu, ke vi ne vane disputu pri la Ĉiopova kaj Lia Afero, ĉar jen, Li aperis inter vi investita per Revelacio tiel vasta ke Ĝi ampleksas ĉion, ĉu de l' pasinto ĉu de l' estonto. Se Ni prezentus Nian temon parolante en la lingvaĵo de la loĝantoj de la Regno, Ni dirus: "Vere, Dio kreis tiun Lernejon antaŭ ol krei la ĉielon kaj la teron, kaj Ni eniris ĝin antaŭ ol la literoj S kaj E kuniĝis kaj unuiĝis". Tia estas lingvaĵo kiun Niaj servantoj uzis en Nia Regno; pripensu kion la lango de la loĝantoj de Nia ekzaltita Regno esprimus, ĉar Ni instruis Nian scion kaj vidigis al ili ĉion, kio estis kaŝita en la saĝeco de Dio. Imagu do, kion esprimus la Potenca kaj Grandioza Lango en Sia Glorega Estejo!


178 Ĉi tiu ne estas Afero kiu povas iĝi ludilo de viaj vanaj fantazioj, nek ĉi tiu estas la loko por la malsaĝaj kaj malkuraĝaj. Je Dio, ĉi tiu estas la luktejo de la akra vidpovo kaj la sindonemo, de la vido kaj la ekzaltiĝo, kie neniu atakas per sia rapidkura ĉevalo escepte de la kuraĝaj rajdantoj de la Kompatema, kiuj liberigis sin de tuta alligiteco al la mondo de l' estaĵo. Estas ili, vere, kiuj igas Dion venka sur la tero, kiuj estas la tagiĝejoj de Lia suverena povo en la sino de la homaro.


179 Atentu, por ke tio, kio estis revelaciita en la Bajano ne apartigu vin de via Sinjoro, la Plej Kompatema. Dio estas mia atestanto ke la Bajano estis sendita por neniu alia celo ol celebri Mian laŭdon, se vi scius! La puraj koroj en ĝi nur trovos la aromon de Mia amo, nur Mia Nomo kiu ŝirmas ĉion, kion ĝi vidas kaj ĉion, kio estis vidata. Diru: Ho popolo! Turniĝu al tio, kio venis de Mia Ekzaltega Plumo. Se vi rekonas en tio la aromon de Dio, ne kontraŭstaru Lin nek forneu al vi parton de Lia bonkora favoro nek de Liaj multaj donacoj. Tiel admonas vin via Sinjoro; Li estas, vere, la Konsilanto, la Ĉioscia.


180 Ĉio, kion vi ne komprenas en la Bajano, demandu al Dio, via Sinjoro kaj Sinjoro de viaj antaŭuloj. Se tiel Li deziras, Li elmontros al vi tion, kio estas revelaciita tie kaj malkovros antaŭ vi la perlojn de l' saĝo kaj scio diaj kiuj estas kaŝitaj en la oceano de ĝiaj vortoj. Li estas, certe, supera al ĉiuj nomoj; ne estas alia Dio krom Li, Kiu helpas en danĝero, Kiu Memekzistas.


181 La ekvilibro de la mondo estis malordigita per la vibranta influo de ĉi tiu plej granda, ĉi tiu nova Monda Ordo. La ordigita vivo de la homaro estis revoluciigita pere de ĉi tiu unika kaj mirinda Sistemo, nenion simila mortaj okuloj iam vidis.


182 Mergiĝu en la oceano de Miaj vortoj, por ke vi deĉifru ĝiajn sekretojn kaj malkovru ĉiujn perlojn de saĝo kiuj estas kaŝitaj en ĝiaj profundaĵoj. Atentu ne heziti en via decido brakumi la veron de ĉi tiu Afero, Afero per kiu estis revelaciitaj la kapabloj de la potenco de Dio kaj per kiu Lia suvereneco estis establita. Kun vizaĝoj radiantaj de ĝojo, haste venu al Li. Ĉi tiu estas la senŝanĝa Kredo de Dio, eterna en la pasinto, eterna en la estonto. Tiu, kiu serĉas ĝin, trovu ĝin; kaj rilate al tiu, kiu rifuzis serĉi ĝin, certe, Dio sufiĉas al Si mem, kaj Li estas super ĉia neceso de Siaj kreitaĵoj.


183 Diru: Ĉi tiu estas la neerarebla Pesilo kiun la Mano de Dio tenas, per kiu estas pesata ĉiuj, kiuj estas en la ĉielo kaj sur la tero, kaj per kiu ilia sorto estas determinata, se vi estus el tiuj, kiuj kredas ĉi tiun veron kaj rekonas ĝin. Diru: Ĉi tiu estas la Plej Granda Atesto, per kiu, laŭlonge de la epokoj, establiĝis la valideco de ĉiu provo; se vi estus certaj pri tio. Diru: Per ĝi la malriĉuloj estis riĉiĝitaj; la doktuloj, klerigitaj; kaj la serĉantoj, kapabligitaj por supreniri ĝis la ĉeesto de Dio. Atentu, por ke vi ne konvertu ĝin en kaŭzo de divido inter vi. Estu firme establitaj, kiel nemovebla monto, en la Afero de via Dio, la Forta, la Amema.


184 Diru: Ho fonto de perverseco! Forlasu vian obstinan blindecon kaj proklamu la veron inter la popolo. Mi ĵuras je Dio ke Mi ploris pro vi vidante kiel vi sekvis viajn egoismajn pasiojn, rifuzante Tiun, kiu kreis vin kaj estigis vin. Memoru pri la tenera kompato de via Sinjoro kaj rememoru kiel tage kaj nokte Ni vartis vin por servi al la Afero. Timu al Dio kaj vere pentu. Eĉ supozante ke la popolo ne estas konfuzita rilate al via pozicio, ĉu estas imagebla ke vi mem estis same konfuzita? Tremu antaŭ via Sinjoro kaj rememoru la tagojn kiam, stare antaŭ la trono, vi skribis la versojn, kiujn Ni diktis al vi, versoj skribitaj de Dio, la Ĉiopova Protektanto, la Sinjoro de la forto kaj potenco. Atentu, por ke la fajro de la fiero ne malhelpu vin atingi la Sanktan Kortegon de Dio. Turnu vin al Li, kaj ne timu pro viaj agoj. Vere, Li pardonas al kiu Li plaĉas kiel favoro de Sia parto; ne estas alia Dio krom Li, la Ĉiam-Pardonanta, la Malavara. Ni avertas vin nur pro Dio. Se vi akceptas ĉi tiun konsilon, vi estos aginta pro via intereso mem; kaj se vi malakceptas ĝin, via Sinjoro certe povas ekzisti sen vi kaj sen ĉiuj kiuj, evidente trompitaj, sekvis vin. Rigardu kiel Dio kaptis tiun, kiu devojiĝis. Turnu vin al Dio, humila, submetita kaj obeema; vere, Li pardonos viajn pekojn, ĉar via Sinjoro, certe, estas la Pardonanto, la Forta, la Plej Kompatema.


185 Jen la Konsilo de Dio, se vi komprenus ĝin! Jen la Malavareco de Dio, se vi ricevus ĝin! Jen la Esprimo de Dio, se vi perceptus ĝin! Jen la Trezoro de Dio, se vi komprenus ĝin!


186 Ĉi tiu estas Libro kiu iĝis Lampo de l' Eternulo por la mondo, kaj Lia Vojo rekta kaj sen devioj inter la popoloj de la tero. Diru: Ĉi tiu estas la Aŭroro de la Dia Scio, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas, kaj la Tagiĝejo de la ordonoj de Dio, se vi estas el tiuj, kiuj komprenas.


187 Ne ŝarĝu beston per pli ol tio, kion ĝi povas elteni. Vere, Ni malpermesis tian traktadon en la Libro per interdikto de pleja devigo. Estu la personigo de la justeco kaj ekvito inter la tuta kreado.


188 Se iu nevolonte mortigas alian personon, koncernas lin pagi al la familio de la mortinto monkompenson el cent oraj mitkaloj. Observu tion, kio estis ordonita en ĉi tiu Tabelo kaj ne estu el tiuj kiuj superas siajn limigojn.


189 Ho membroj de la parlamentoj tra la mondo! Elektu vi ununuran lingvon por la uzo fare de ĉiuj surtere kaj adoptu vi same skribon komunan. Dio, vere, igas evidenta al vi el kio vi profitos kaj ebligos al vi esti sendependaj de aliaj. Li, vere, estas la Plej Malavara, la Ĉion-Scia, la Ĉion- Konanta. Tio ĉi kaŭzos unuecon, se nur tion kapablus vi kompreni, kaj montriĝos la plej granda ilo por antaŭenigi harmonion kaj civilizacion, ho ke tion vi perceptu! Ni fiksis du signojn por la plenkreskeco de la homa raso: la unua, kiu estas la plej firma fundamento, estis skribe konsignita en aliaj el Niaj Tabeloj, tiakvante ke la dua estis revelaciita en ĉi tiu mirinda Libro.


190 Oni malpermesis al vi fumi opion. Vere, Ni malpermesis ĉi tiun praktikon en la Libro per interdikto de pleja devigo. Se iu konsumus ĝin, certe ne estus el la Miaj. Timu al Dio, ho vi la dotitaj de kompreno!